Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Foto:

Jämställd regional tillväxt 2016-2018 i Jönköpings län

Målet med jämställd regional tillväxt är att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få tillgång till tillväxtresurser.

Region Jönköpings län är projektägare till projektet Jämställd regional tillväxt 2016-2018 och har på så sätt fått förstärkta resurser till att utveckla och stödja arbetet i regionen med jämställd regional tillväxt.

Uppdraget följer ett regeringsbeslut där näringsdepartementet gav i uppdrag till Tillväxtverket att under 2016-2018 fördela 34 miljoner kronor per år till aktörer med regionalt utvecklingsansvar. Dessa ekonomiska medel ska användas till att utveckla och stödja arbetet med jämställd regional tillväxt.

Jämställd regional tillväxt 2016-2018 är ett jämställdhetsintegreringsprojekt med ett intersektionellt perspektiv.

Om jämställdhetsintegrering på webbplatsen jamstall.nu

Om intersektionalitet på webbplatsen jamstall.nu

Jämställd regional tillväxt 2016-2018 har tre övergripande prioriteringar. Den första prioriteringen är att jämställdhetsintegrera arbetet med att förverkliga den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Den andra prioriteringen är att jämställdhetsintegrera företags- och innovationsrådgivning och stöd. I den tredje prioriteringen ska vi jobba med att synliggöra och komplettera jämställdhetsintegrerade kartläggningar i Jönköpings län.

Varför gör vi det här?

Region Jönköpings län har, liksom övriga aktörer med regionalt utvecklingsansvar, ett nationellt uppdrag att integrera ett jämställdhetsperspektiv i samtliga verksamheter och program inom det regionala tillväxtarbetet. Under 2016-2018 har Region Jönköpings län fått förstärkta resurser för detta genom projektet Jämställd regional tillväxt. Projektet är helfinansierat av Tillväxtverket.

Målgrupp

Ledning och tjänstepersoner på Region Jönköpings län som jobbar med tillväxt- och utvecklingsfrågor, interna och externa RUS-ombud, ledning och tjänstepersoner som jobbar med rådgivning och stöd i det företagsfrämjande systemet (i detta projekt Almi, Science Park, Nyföretagarcentrum, Coompanion, Ung företagsamhet, Företagsjouren och Jönköpings läns kommuners näringslivskontor och näringslivsbolag), kommunikationsavdelningen på Region Jönköpings län och kommunikationschefer i Jönköpings läns kommuner.

Resultatmål

Det övergripande målet med projektet Jämställd regional tillväxt är att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få tillgång till tillväxtresurser. I syfte att nå detta mål ska följande aktiviteter vara genomförda vid projektets slut:

  • Kompetenshöjning i jämställdhet, jämställdhetsintegrering, intersektionalitet och normkritik för ovan nämnda målgrupper. Utbildare är Lena Aune (www.lenaaune.se) och Add gender (www.addgender.se).
  • Jämställdhetsintegrera processen med att revidera den regionala utvecklingsstrategin RUS.
  • Kartläggning, analys och förslag på åtgärder för jämställdhetsintegrering av fördelning av regionala utvecklingsmedel i Jönköpings län.
  • Normkritisk analys av det företagsstödjande systemet i Jönköpings län.
  • Kvalitativ kartläggning av jämställdhet med intersektionellt perspektiv i Jönköpings län.
  • Genomlysning av Region Jönköpings läns webbplats www.rjl.se med ett intersektionellt och normkritiskt perspektiv på jämställdhet.
  • Innovativt synliggörande av kvantitativa och kvalitativa kartläggningar av jämställdhet i Jönköpings län, i samarbete med Länsstyrelsen.

Hur påverkas länet?

För att uppnå hållbar regional tillväxt i Jönköpings län behöver vi ta tillvara på alla människors kunskaper, kompetenser, innovationsförmåga och affärsidéer. Genom att aktivt jobba för att nå jämställdhet inom dessa områden kan vi med hjälp av hållbar regional tillväxt stärka Jönköpings län inför framtiden!