Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

  Foto:

  Kompetens inom kulturella och kreativa näringar (KKN)

  Projektet kommer att kartlägga länets 13 kommuner och omfattningen av kreativa och kulturella yrken inom olika sektorer i dessa kommuner.

  Utifrån kartläggningen kommer sedan kunskap om KKN riktas mot länets kommuner för att skapa samsyn och gemensam utgångspunkt. Forskning kommer att bedrivas av Charlotta Mellander som är professor i nationalekonomi vid Jönköping University. Mellander forskar om regional utveckling, städer och kreativitet. Utifrån forskningsresultatet kommer tre seminarier att arrangeras.

  Varför gör vi det här?

  Insatsen syftar till att belysa samverkansmöjligheter och skapa strukturer för samverkan mellan länets företagsfrämjande organisationer, näringsliv, akademi, föreningsliv och befintliga nätverk. Insatsen syftar också till att öka kunskapen och intresset för KKN bland länets kommuner och företagsfrämjande organisationer. Ökad kunskap leder till effektivare resursutnyttjande och synergieffekter i näringslivet och mellan näringsliv, offentligverksamhet, akademi och föreningsliv.

  Målgrupp

  Länets KKN företag, länets KKN relaterade nätverk och intresseorganisationer.

  Resultatmål

  Kartlägga länets 13 kommuner utifrån förekomsten av kreativa yrken. Hitta samverkansmöjligheter och gemensamma forum för frågor som rör KKN. Jämna ut kompetensskillnader, bygga en gemensam kartbild och hitta gemensamma målbilder för länets utveckling inom KKN.

  Hur påverkas länet?

  Idag ser kompetensen om KKN bland länets kommuner väldigt olika ut. Insatsen ska väcka ett större intresse och höja kompetensen för KKN i länets kommuner genom kompetenshöjande insatser för länets ansvariga tjänstepersoner inom kultur och näringsliv.