Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Foto:

Konjunkturpaketet

Genom olika insatser för ökad kompetens och möjligheter till jobb och entreprenörskap ska arbetslösas väg in på arbetsmarknaden kortas.

Konjunkturpaketet är ett arbetsmarknads- och näringslivsprojekt som är delfinansierat av Europeiska Socialfonden (ESF). Det är en metod för ökad samverkan mellan näringslivet och arbetsmarknads- och utbildningsaktörer testas och implementeras. Projektet erbjuder gränsöverskridande insatser, som till exempel en skräddarsydd kort utbildning, arbetspraktik eller coachning för att öka din kompetens och dina möjligheter till jobb och entreprenörskap.

Varför gör vi det här?

Syftet är bland annat att testa en metod för ökad samverkan mellan näringslivet och arbetsmarknads- och utbildningsaktörer för att bättre kunna utnyttja den oanvända potential som finns hos individer utanför arbetsmarknaden och underlätta för dem som är på väg in jobb för första gången. Genom implementering av metoden är ambitionen att skapa en ökad beredskap för snabbare omställning vid konjunktursvängningar och projektet syftar till att bidra till målet för RUS delstrategi ett inkluderande samhälle där ”alla människor har lika möjligheter att delta och bidra i ett tillgängligt, sammanhållande och hälsofrämjande samhälle”.

Målgrupp

Målgruppen för insatser är ungdomar 15-24 år, långtidsarbetslösa (mer än 12 månader) och gruppen nyanlända. Dessutom är två andra viktiga målgrupper branschorganisationer/näringsliv/arbetsgivare och samverkansaktörer.

Resultatmål

• Den övergripande måluppfyllelsen är att 150 individer har fått ta del av insats, och därmed har gått vidare antingen på egen hand direkt närmare arbetsmarknaden/in i utbildning, eller till ett av projektet ordnat insatspaket bestående av utbildning, praktik och hälsofrämjande åtgärd. Samtliga deltagare ska ha gått ut i sysselsättning (studier, jobb, starta företag) eller fått en stärkt ställning på arbetsmarknaden efter att ha tagit del av konjunkturpaketets metod. • På organisationsnivå förväntas resultatet bli att en kompletterande metod implementerats hos samtliga deltagande aktörer. En referensgrupp ska finnas kvar efter projektet med uppbyggda kanaler, som tvärgående över förvaltningsgränser, kan hitta lösningar på hur man med befintliga resurser kan hantera tvärgående frågeställningar inom näringsliv och arbetsmarknad. En arbetsgrupp för paketering av insatser ska vid behov finnas kvar efter projektet för att kunna skapa konkreta lösningar för individer eller mindre grupper utifrån lärdomarna från projektet och med tillgängliga resurser. Antalet samverkansaktörer ska också öka under projektgenomförandet. • På regional nivå förväntas obalansen i arbetsmarknaden jämnas ut på längre sikt. Detta projekt ska testa en metod i strävan efter att, i enlighet med den regionala delstrategin om ett inkluderande samhälle, uppnå målet om att ”Alla människor har lika möjligheter att delta och bidra i ett tillgängligt, sammanhållande och hälsofrämjande samhälle”. Om metoden fungerar så har den just den effekt som målet beskriver.

Hur påverkas länet?

Effekterna handlar främst om att minska arbetslösheten och förbättra kompetensförsörjningen i regionen. Med metoden ska det även bli lättare att kunna komplettera sin kompetens för att kunna byta inriktning och bransch i samband med konjunktursvängningar. Företagen ska även få bättre möjligheter att hitta rätt kompetens lokalt. Genom att målen uppfylls bidrar projektet till att skapa ett mer inkluderande samhälle i regionen.