Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Foto:

Kraftsamling Biogas II

Projektet drivs av Energikontor Norra Småland och syftar till öka mängden och andelen biogas inom transportsektorn i Jönköpings län och därmed bidra till en fossiloberoende fordonsflotta 2030.

Energikontor Norra Småland driver sedan 2015 ”Kraftsamling Biogas II – regional samverkan för ökad användning av biogas som förnybart drivmedel inom transportsektorn”. Projektet förstärker tre områden:

  • Öka marknadens efterfrågan av biogas
  • Förbättra tankningsinfrastruktur och distribution av biogas
  • Förbättra förutsättningarna för konstadseffektiv produktion av biogas

Samverkan mellan aktörer och kraftsamling inom det regionala ledarskapet är plattformen för att framgångsrikt öka andelen biogas. Projektets metod är att öka marknadens efterfrågan av biogas och att därigenom skapa gynnsamma effekter för infrastruktur samt att förbättra förutsättningarna för produktion av biogas.

Energikontor Norra Småland är projektägare och står för projektorganisationen.

Varför gör vi det här?

Projektet bidrar till att uppnå uppställda miljö- och klimatmål genom att öka mängden och andelen biogas inom transportsektorn i Jönköpings län och därmed bidra till en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Regional samverkan för ökad användning av biogas som förnybart drivmedel inom transportsektor

Målgrupp

Länets invånare, näringsliv och offentlig sektor.

Resultatmål

DELMÅL 1: PLATTFORM FÖR UTVECKLING
Aktörerna i projektet ska tillsammans arbeta i ett regionalt biogasnätverk som är en samverkansplattform för genomförandet av aktiviteter som leder till ökad användning, distribution och produktion av biogas.
DELMÅL 2: NATIONELL UPPKOPPLING
Aktörerna som är verksamma inom nätverket ska få tillgång till kunskap och erfarenhet från andra regioner i Sverige samt möjlighet att delta i nationellt påverkansarbete.
DELMÅL 3: FÄRDPLAN FÖR BIOGAS
En regional färdplan för biogas ska tas fram och förankras i Jönköpings län.
DELMÅL 4: NY REGIONAL KUNSKAP
Att identifiera och genomföra utredningar och analyser samt bjuda in akademi till studier, forskning och examensarbeten som leder till att projektmålet uppfylls.
DELMÅL 5: STÖRRE MARKNAD
Att deltagande aktörer i nätverket genom gemensamt varumärke för biogas och kommunikation ökar antalet gasfordon på marknaden samt mängden såld fordonsgas.
DELMÅL 6: FÖRBÄTTRAD INFRASTRUKTUR
Att samverkan inom biogasnätverket leder till att antalet tankställen för biogas i Jönköpings län ökar samt att kommuner som idag saknar tankställen får den möjligheten.
DELMÅL 7: FÖRBÄTTRADE PRODUKTIONSFÖRUTSÄTTNINGAR
Att biogasproducenterna i länet får förbättrade produktionsförutsättningar genom ökad substrattillgång via ökad utsortering av matavfall i länets kommuner.

Hur påverkas länet?

Bidrar till att uppnå uppställda miljö- och klimatmål i kommuner och länet. Produktion och användning av biogas som fordonsbränsle bidrar till tillväxt och arbetstillfällen, effektiv användning av samhällets resurser samt ökar attraktiviteten.