Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Kulturrätten

 • Kultur
 • Litteratur
 • Bild och form
 • Dans
 • Film
 • Museum
 • Musik
 • Teater
 • Hemslöjd
 • Jämlikhet
 • Bildning
 • Barn och unga
 • Länsövergripande

Kulturrätten ska ge kulturen en starkare roll i skolan, genom kunskap, nätverk och metodutveckling - allt för att alla barn i vårt län ska ha likvärdig rätt att möta professionell kultur.

Efter att ha gjort en förstudie i länet, med kartläggning över om hur kulturen ser ut i skolorna i länet, ser vi att det saknas en struktur kring kulturaktiviteter i skolan. Att möta och uppleva professionell kultur och kvalitativ konst är långt i från en självklarhet då det saknas nätverk och broar mellan kultur och skola. Vi arbetar för alla barns lika rättigheter och tycker att det ska vara en rättighet att möta professionell kultur i skolan. Utanför skolans värld blir det en klassfråga.

Kulturrätten ska genom kunskap och nya nätverk, öka samverkan mellan skola och kultur och på så sätt ge kulturen en stärkt roll i skolan. Genom att införa en varaktig strategi för kulturaktiviteter under skoltid blir insatsen varaktig. En metodutveckling ska utvecklas gällande samordning, kulturombud, kulturutbud och jämlik professionell kultur till alla barn i grundskolan. Projektet ska belysa en variation av kulturyttringar och omfattar arbete med strategi, kunskapsutveckling, nätverkande och dialog. Projektet ska undersöka och bygga upp en struktur hur skola och kultur kan samspela och i det arbetet vara kunskapsbärande. Projektet ska också synliggöra länets kulturutbud såsom det fria kulturlivet, kulturskapare  och kulturinstitutionerna genom utbudsdagar.

Projektet drivs i nära samarbete med representanter från varje part inom kultursamverkansmodellen.

Varför gör vi det här?

Projektet Kulturrätten syftar till att kultur och skola ska samspela och ge kulturen en naturlig plats i skolan och därmed säkra alla barns lika rätt till kultur.

Målgrupp

Kulturrätten arbetar främst med att främja kultur för barn i grundskolan, samt det fria kulturlivet och de kulturinstitutioner som finns i länet.

Resultatmål

År 1 Metodutveckling
- Utveckla en metod och samordningsmodell för kultur i skolan, i samarbete med pilotkommuner från länet
- Fördjupa samarbetet mellan kulturaktörer inom kultursamverkansmodellen med uppdrag barn och unga inom Jönköpings län
- Sprida en gemensam hemsida för länets kulturutbud riktat till barn och unga
- Se över möjligheter till ett subventionssystem riktat till kultur i skola.
- Arrangera en gemensam utbudsdag

År 2 Implementeringsår
- Ta fram en handlingsplan utifrån metod och samordningsmodell.
- Identifiera kulturombud i alla kommuner och implementera samordningsmodellen
- Utbildningsdag för kulturombud och skolkultursamordnarare, fortbildning inom kultur för barn och unga
- Arbeta vidare med en gemensam kvalitetssäkrad kulturkatalog med ett brett utbud av professionell scenkonst, workshops, projekt med mera
- Arrangera en gemensam utbudsdag
- Fortsätta arbetet med subventionssystem

År 3 Verkställ, utveckling och utvärdering
- Implementering i hela regionen
- Implementering av projektet i befintlig verksamhet för fortsatt arbete 
- Befästa en regional strategi för alla barns rätt till kultur
- Aktiviteter pågår liknande år två

Hur påverkas länet?

Samverkan mellan länets alla kulturaktörer, institutioner och skola stärks och gynnar länets egna kulturaktörer såsom det fria kulturlivet och kulturinstitutionerna. Länet får en gemensam och mätbar metod att arbeta utefter och kan därmed arbeta mot alla barns lika rätt till kultur.