Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

  Foto:

  Modell för individanpassad systematisk uppföljning (MISU)

  MISU är ett webbaserat verktyg för att få kunskap om den enskilda individen utifrån olika hälsovariabler. Genom detta kan stödinsatser utformas mer utifrån individens faktiska behov. Länets kommuner har enats om att genomföra en pilotstudie.

  MISU kan kort beskrivas som ett digitalt verktyg där olika hälsovariabler registreras, mäts och analyseras för att anpassas efter individens mående. På så sätt kan stödet till individen ske mer på det faktiska behovet. Metoden avser personer med omfattande funktionsnedsättning som har svårighet att kommunicera och där samhällets insatser måste förlita sig på det vi ser.

  FoUrum projektleder kommunernas medarbetare genom utbildning i verktyget, analysstöd och även utvärdering av verktyget när piloten är genomförd. Ambitionen är att skapa ett verktyg som kan användas i ordinarie verksamhet i länets alla kommuner.

  Varför gör vi det här?

  Att genom individanpassning av insatser förbättra personens välbefinnande..

  Målgrupp

  Personer med omfattande funktionsnedsättning får ett mer individanpassat stöd. Dessutom får anhöriga och närstående ett ökat förtroende för samhällets insatser och personal känner en större trygghet i att ge rätt stöd.

  Resultatmål

  • MISU ska ha använts tillsammans med minst 15 brukare och personal i tre kommuner under minst fem månader
  • MISU ska erbjudas alla länets kommuner vid årets slut

  Hur påverkas länet?

  En kvalitetssäkring av verksamhet för personer med omfattande funktionsnedsättning i länets kommuner. Tanken är också att bredda arbetssättet till fler områden inom socialtjänsten.