Meny Stäng
Sök

Modell för individanpassad systematisk uppföljning (MISU)


MISU är en modell som bygger på systematisk uppföljning utifrån individuellt utvalda hälsovariabler för att nå ökad kunskap om den enskilda individen. Modellen ger bättre förutsättningar att stödinsatser kan utformas mer utifrån individens faktiska behov.

MISU kan i korthet beskrivas som en modell inom vilken olika hälsovariabler kontinuerligt registreras och analyseras. Genom registreringarna som görs via ett webbaserat verktyg byggs över tid ett större dataunderlag upp. Dataunderlaget gör det möjligt att genom statistisk analys kunna utläsa trender, säkerställa samband och mäta frekvens för individens utvalda variabler. Med hjälp av den fördjupade kunskapen skapas möjligheter att anpassa stödet till individen mer utifrån det faktiska behovet. 

I projektet ingår en genomlysning av hur systematiskt kvalitetsarbete bedrivs på individnivå i länets kommuner. Genomlysningen ligger till grund för projektet i verksamheten.

FoUrum projektleder kommunernas medarbetare genom utbildning i verktyget, stöd för utvärdering och analys. Ambitionen är att skapa ett verktyg som kan användas i ordinarie verksamhet i länets alla kommuner.

Varför gör vi det här?

Att genom individanpassning av insatser förbättra personens välbefinnande.

Målgrupp

Personer med insatser från kommunens funktionshinder- respektive psykiatriområde får ett mer individanpassat stöd. Dessutom får anhöriga och närstående ett ökat förtroende för samhällets insatser och personal känner en större trygghet i att ge rätt stöd.

Resultatmål

MISU kommer användas i två delprojekt – ett inom funktionshinderområdet och ett inom psykiatri. Båda projekten har samma resultatmål:

  • MISU ska ha använts tillsammans med minst 15 brukare och personal i tre kommuner under minst fem månader.
  • Samtliga kommuner i länet ska erbjudas fördjupad information och få möjlighet att använda modellen efter projektets slut.

Hur påverkas länet?

En kvalitetssäkring av verksamhet för personer inom verksamhetsområdena funktionshinder och psykiatri i länets kommuner. Tanken är också att bredda arbetssättet till fler områden inom socialtjänsten.