Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Modersmålsbaserad hälsokommunikation - hälsokommunikatörer och hälsoguider


Insatsen tar fram framgångsrika möjligheter som kan stödja och stärka nyanländas långsiktiga hälsa. Modersmålsbaserad hälsokommunikatörer och hälsoguider använder sig av sitt modersmål och kulturkännedom i olika hälsofrämjande aktiviteter.

Uppdrag för modersmålsbaserade hälsokommunikatörer:

 • Skapa en bro, en brygga eller en länk mellan nyanlända och svensk hälso- och sjukvård.
 • Skapa förståelse för vad som behövs för att vårda sin hälsa och förebygga ohälsa och hur det svenska hälso- och sjukvårdssystemet fungerar.
 • Underlätta för nyanlända att förstå och hantera information om hälsofrågor men också vara stödjande i mötet med hälso- och sjukvården i Jönköpings län, t.ex. vid Hälsosamtal.
 • Agera brobyggare mellan olika kulturers syn på hälsa och sjukvård, genom att informera och föreläsa för personal inom vård och omsorg, verksamheter och organisationer om olika kulturer och kulturskillnader.
 • Informera och underlätta för verksamheter, som har med nyanländas hälsa att göra, att förstå olika kulturer och därmed ge möjlighet till bättre målgruppsanpassning och verksamhetsutveckling.
 • Vidareutveckla anpassade metoder för ovanstående. Uppdraget med modersmålsbaserade hälsokommunikatörer är en del av uppbyggnaden av ett hälsostödjande system.

Parallellt löper ett uppdrag att engagera så kallade hälsoguider vilket bygger på frivilligt engagemang. Det fokuserar på att ta tillvara lokala insatser, behov och engagemang utifrån hälsoguidens egna kapacitet. Hälsoguiden utvecklar samarbete med ideella organisationer och andra nätverk (förening, samfund, intresseorganisation etc.).

Syftet med hälsoguidesuppdraget är att involvera nyckelpersoner som hälsofrämjande aktörer i olika grupper som av tradition har svårt att känna delaktighet och långsiktigt förtroende för ett hälsofrämjande arbete.

Med inspiration från arbetet med hälsoguider i Östra Göteborg och erfarenheter av satsningar inom social movement och coaching ska nyckelpersonerna erbjudas stöd att öka kunskap hos människor i sin närhet i frågor som berör hälsa, livskvalitet, förbättring, egenmakt och motivation. Utifrån eget nätverk ska Hälsoguider:

 • Sprida lokalkännedom (utbud, aktiviteter med hälsofokus) utifrån grundläggande kunskap enligt utbildningsmaterialet.
 • Vara en länk (samla upp idéer och behov) mellan det egna nätverk, hälsokommunikatörer och projektsamordnare.
 • Uppmuntra till hälsosam livsstil.

Varför gör vi det här?

Syftet med modersmålsbaserad hälsokommunikation är att utifrån språkliga och kulturella skillnader skapa förståelse för synen på hälsa, vård och behandling.

Målgrupp

Nyanlända och svensk hälso- och sjukvård - Verksamheter, som har med nyanländas hälsa att göra.

Resultatmål

Målsättningen är att:

 • öka kunskap och uppmuntra till egenvård och därmed
 • förbättra hälsotillstånd och livskvalité (det fysiska, psykiska, sociala och existentiella hälsoläget) bland nyanlända.

Hur påverkas länet?

Insatsen siktar på och bidrar till att förbättra hälsotillstånd och livskvalité bland nyanlända på länsövergripande nivå.