Navigera till sidans huvudinnehåll

Projekt Recovery College Jönköpings län

  • Folkhälsa
  • Social välfärd
  • Funktionshinder
  • Psykisk hälsa
  • Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
  • Länsövergripande

Erbjuder kurser som är gratis och öppna för alla. Kurserna har som syfte att stödja återhämtning från psykisk ohälsa.

Kurser till stöd för återhämtning

Recovery College Jönköpings län är ett lärandecenter. Vår strävan är att genom utbildning stödja återhämtning från psykisk ohälsa och stärka egenmakt. Kurserna är kostnadsfria och öppna för alla som är intresserade. Du är välkommen oavsett om du själv upplever ohälsa, är anhörig/står någon nära som mår dåligt, är yrkesverksam inom psykiatri och/eller helt enkelt är intresserad och vill lära dig mer.

Vi har alla en fysisk och psykisk hälsa som påverkar vårt välbefinnande och vår livskvalité. Att må dåligt, genomgå en kris eller drabbas av psykisk ohälsa kan påverka olika delar i livet. För oss i Recovery College handlar återhämtning om att finna hopp och mening i livet- att kunna leva ett liv man trivs med, där man själv har kontrollen, även om symtom finns kvar. 

Öppet för alla

Att känna stöd från omgivningen är en viktig del i återhämtning. Därför är våra kurser öppna för en bred målgrupp och vi eftersträvar en lärandemiljö där allas erfarenhet och kunskap har betydelse och där vi lär av varandra och tillsammans. Recovery College är ett valfritt komplement till ordinarie vård och stödinsatser men vi erbjuder inte terapi. Recovery College är även en plattform för personalens kompetensutveckling. Vår strävan är att Recovery College ska kunna fungera som brobyggare mellan psykiatri och lokalsamhällen. Därför önskar vi även knyta kontakter och samverka med andra aktörer i samhället 

Syftet med kurserna

Genom kurserna önskar vi kunna 
• öka kunskapen om psykisk hälsa och återhämtning
• stärka egenvård – saker individen själv/med stöd kan göra för att må bra så bra som möjligt
• stödja utforskandet av möjligheter framåt såsom sysselsättning, studier och fritidsaktiviteter
• öka kunskapen om hur man som anhörig/närstående och yrkesverksam kan stödja återhämtning. 

Recovery College Jönköpings län

Vi som arbetar på Recovery College har egen erfarenhet av återhämtning från psykisk ohälsa och/eller yrkeserfarenhet inom psykiatrin. Vi skapar och leder kurserna tillsammans. Vi vill involvera deltagare genom utvärderingar av både kursutbud och innehåll. 

Recovery college görs i samverkan mellan Region Jönköpings län och länets 13 kommuner. Under 2021 startar Recovery College upp verksamhet och kurser i de tre länsdelarna. Vår strävan är att Recovery College ska bli en arena till stöd för återhämtning och kompetensutveckling. Vi startar upp med ett begränsat kursutbud där ambitionen är att växa och med tiden kunna erbjuda ett brett utbud av kurser som är öppna för alla medborgare i Jönköpings län. 

Varför gör vi det här?

Syftet med att implementera Recovery College är att stödja återhämtning från psykisk ohälsa och stärka egenmakt. Detta genom att erbjuda en bred målgrupp möjligheter till samlärande och medskapande där man förenar professionell kunskap och kunskap baserad på erfarenheten av återhämning från psykisk ohälsa.

Målgrupp

Personer som upplever psykisk ohälsa, närstående, personal inom psykiatrin och andra personer/aktörer i samhället med intresse och engagemang för psykisk hälsa.

Resultatmål

Effektmål
- Skapa hopp om att återhämtning vid psykisk ohälsa är möjlig
- Stärka förutsättningar för egenvård
- Stärka delaktighet och inflytande
- Bygga broar mellan psykiatri och samhälle genom att samarbeta och samskapa kurser med aktörer utanför psykiatrin
- Kompetensutveckling av personal/närstående/andra som utgör stöd i individens återhämtningsprocess
- Förstärka implementeringen av ett återhämtningsinriktat förhållningssätt genom möjlighet för personal att uppleva återhämtning och samskapande i praktiken.
- Projektet ska ta fram specifika mål och mätetal samt säkerställa att arbetet kontinuerligt utvärderas.


Projektmål
- Projektet ska under 2020-2021, utifrån en projektgrupp, förbereda och etablera Recovery College i de tre länsdelarna
- Projektet ska skapa en länsövergripande samordning och stödstruktur för de tre länsdelarna
- Projektet ska ta fram specifika mål och mätetal samt säkerställa att arbetet kontinuerligt utvärderas
- Projektet ska förbereda för en långsiktig etablering

Hur påverkas länet?

Information kommer