Navigera till sidans huvudinnehåll

Bästa platsen barn 0-5 år

Under småbarnstiden är föräldrar oftast mottagliga för att grundlägga goda levnadsvanor och främja barnets hälsa. Därför är det viktigt att redan innan barnet föds att förbereda blivande föräldrar på bästa sätt. Det kan ske genom insatser som syftar till att stärka föräldraskapet, främja familjen och barnets fysiska och psykiska hälsa. I Bästa platsen barn och unga har man genomfört en rad förbättringsarbeten för denna målgrupp exempelvis följande:

Föräldraskapsstöd är olika insatser, aktiviteter och verksamheter riktade till föräldrar som stärker föräldraförmågan och relationen mellan föräldrar och barn. 

Definition enligt den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd

imagedymph.png

Här kan du läsa mer om föräldrastödjande insatser i grupp som finns att tillgå via länets alla familjecentraler. 

Föräldrastödjande insatser i grupp på familjecentralen

image1fs0l.png

Barnfamiljer har olika möjligheter och livsvillkor och ojämlikheter ger barnen olika förutsättningar att utvecklas under det tidiga livet. För att främja en jämlik och god hälsa är det viktigt att ge alla barn förutsättningar för en god start i livet. (Folkhälsomyndigheten, 2020).

I samarbete med länets kommuner vill Barnhälsovården (BHV)  i Region Jönköpings län främja en jämlik hälsa och erbjuda universella och riktade tidiga insatser för små barn och deras föräldrar En del i detta arbete är att utveckla hembesöksprogram där nyblivna föräldrar erbjuds hembesök av BHV-sjuksköterska och kurator/socionom på familjecentralen.

Utgångspunkten för detta arbete är erfarenheterna från ”Rinkebyprojektet” Rinkebyprojektet – utvärdering och vägen framåt - Startsida (mfof.se)  och de riktade stadsbidragen 2018 -2021 med syfte att stärka föräldraskapsstödet genom utökade hembesök i samverkan mellan barnhälsovården och socialtjänstens råd och service Folkhälsomyndigheten Hembesök i samverkan – socialtjänst och barnhälsovård — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se).

Barnhälsovården har en lång tradition att arbeta med hembesök och i det nationella programmet erbjuds hembesök till familjen när barnet är nyfött samt när barnet är 8 månader (Rikshandboken 2021). Utifrån barnhälsovårdens nationella program och erfarenheterna från Rinkebyprojektet har barnhälsovården tillsammans med socialtjänstens råd och service på familjecentralerna i länets kommuner utvecklat olika former för arbetet med gemensamma hembesök utifrån de olika kommuns behov och resurser.

Föräldrarnas upplevelse

I en magisteruppsats (Blazevic & Wirheim 2022) har föräldrar i region Jönköping som fått ett hembesök av BHV-sjuksköterska och kurator när deras barn var nyfött intervjuats

Föräldrarna beskrev att de upplevde att hemmiljön gav en känsla av trygghet och att det gav möjlighet till att samtala i lugn och ro och det var lättare att ställa frågor och uttrycka behov hemma än på mottagningen. Föräldrarna beskrev att hela familjen är i centrum vid hembesöken och underlättade samtal om familj och relationer. Föräldrarna beskrev att de två professionerna kompletterar varandra i samtalet och förstärker möjligheten till stöd. Att tidigt få ett ansikte på kuratorn och veta vart man kan vända sig om man behöver hjälp upplevdes positivt.

BHV-sjuksköterskors erfarenheter

BHV-sjuksköterskor som arbetat med hembesök tillsammans med kurator intervjuades i en magisteruppsats (Berlin & Hugosson 2021).  BHV-sjuksköterskorna beskrev att de gemensamma hembesöken är en  ” Nyckel till tidigt stöd”. Gemensamma hembesöken ger ett större fokus på hela familjens välbefinnande och ger alla familjer möjlighet till en tidig relation med kuratorn. De två professioner förstärker hembesökens möjligheter genom att de olika kompetenserna tas till vara och samverkar i hembesöket och den fortsatta kontakten.

Varför gör vi det här?

Målet med de gemensamma hembesöken är att nå föräldrar med barn 0-5 år tidigt i föräldraskapet för att på ett lättillgängligt sätt erbjuda relevant föräldraskapsstöd

Målgrupp

Föräldrar och barn, 0-5 år.

Hur påverkas länet?

Genom att på ett lättillgängligt sätt erbjuda relevant föräldraskapsstöd främjas en jämlik hälsa genom universella och riktade tidiga insatser för små barn och deras föräldrar. 

Kommunerna

Vilka kommuner har kommit igång

Nässjö kommun

Med utgångspunkt från det utökade hembesöksprogrammet som startade i Rinkeby 2013 så har Nässjö Familjecentral utformat Nässjömodellens för utökade hembesöksprogram i samverkan med BHV-sjuksköterska och kurator från familjecentralen. I Nässjömodellen så erbjuds alla som får sitt första barn i kommunen samt familjer som identifierats med ett större behov av stöd ett utökat hembesöksprogram. BHV-sjuksköterska och kurator besöker gemensamt familjen när barnet är ca 2 veckor (nyfödd), vid 4, 8 och 15 månaders ålder.

poster Nässjö 

Vaggeryd Kommun

I Vaggeryd erbjuds alla familjer som får sitt första barn hembesök i samverkan med BHV-sjuksköterska och kurator från familjecentralen vid tre tillfällen; när barnet är nyfött, 2 månader och 8 månader.

Övriga kommuner

I övriga kommuner har arbetet med hembesök i samverkan med BHV-sjuksköterska och kurator från familjecentralen utvecklats utifrån behov och möjligheter där det mest förekommande är att föräldrar i samband med att de får sitt första barn erbjuds ett hembesök i samverkan när barnet är nyfött eller är 8 månader, se översikt för mer information.

Jönköpings förbättringsarbete