Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Foto:

Regional skogsstrategi för Småland

Mot bakgrund av skogens stora betydelse för Småland har ett antal regionala aktörer med koppling till skog och regional utveckling bestämt sig för att gemensamt ta fram en strategi och en handlingsplan för utveckling av skogens olika värden.

Skogen är viktig för Småland. Den bidrar med både ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen och viktiga ekosystemtjänster. Sjuttio procent av regionens markyta täcks av skog, tillväxten är hög och vi har områden med helt unika naturmiljöer. Förutom produktionsvärden, naturvärden och möjligheten till rekreation har skogen också en viktig roll i energiomställningen och för att minska klimatpåverkan. Mot den bakgrunden har nu flera regionala aktörer med koppling till skog och regional utveckling bestämt sig för att gemensamt ta fram en strategi och en handlingsplan för utveckling av skogens olika värden. 

Varför gör vi det här?

Strategin ska bidra till en utveckling där företagande med koppling till skogens resurser stärks och där fler av skogens värden nyttjas på ett hållbart sätt. Den ska tydliggöra skogens roll för Smålands utveckling och synliggöra skogens värden idag och i framtiden.

Målgrupp

Hela länet

Resultatmål

Strategin ska vara konkret och identifiera ett antal åtgärder som stärker näringen, utvecklar skogens natur- och kulturvärden och även skogen som faktor i energiomställningen. Arbetet ska ske i bred dialog och samverkan med andra regionala aktörer. En viktig del i det gemensamma arbetet är just att skapa en arena där dessa olika aktörer möts och kan diskutera olika frågor som rör skogen ur ett utvecklingsperspektiv.

Hur påverkas länet?

Förbättringar inom ekonomisk tillväxt, sysselsättning, klimat, miljö, jämställdhet mm.