Meny Stäng
Sök

Regionala strukturbilder för Jönköpings län


Genom de regionala strukturbilderna gör vi en fördjupad kartläggning av länet och de 13 kommunerna med hjälp av statistik, diagram och kartor. Strukturbilderna utgör därmed konkreta besluts- och planeringsunderlag för lokal och regional utveckling.

Arbetet med regionala strukturbilder innebär en kartläggning av Jönköpings län, gällande områden som fysisk och digital infrastruktur, boende och markanvändning, arbetsmarknad och kompetensförsörjning, demografi, näringsliv och förnyelse. De regionala strukturbilderna utgör därmed besluts- och planeringsunderlag som skapar goda förutsättningar för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling i vår region. Genom arbetet med strukturbilder främjas samverkan mellan olika aktörer i olika delar av regionen, på både kommunal och regional nivå. Tillsammans kan vi skapa en attraktiv region för både näringsliv, arbetskraft, boende och besökare, där alla delar av regionen får verktyg till att utvecklas.

De regionala strukturbilderna presenteras löpande under "Hur går det?"

Varför gör vi det här?

Syftet med de regionala strukturbilderna är att ta fram relevanta och konkreta besluts- och planeringsunderlag för lokal och regional utveckling i Jönköpings län. Strukturbilderna ska ge 1) en nulägesbeskrivning av regionen, 2) en beskrivning av hur regionen har utvecklats och 3) en beskrivning av möjliga framtida utvecklingsscenarion i regionen.

Målgrupp

Projektets målgrupp utgörs av aktörer i Jönköpings län som arbetar med frågor som rör lokal och regional planering och utveckling. Det innefattar både politiker och tjänstemän på kommunal och regional nivå.

Resultatmål

Projektets långsiktiga målsättning är att bidra till attraktivitet och hållbar utveckling i Jönköpings län.

Målen med de regionala strukturbilderna, och arbetet med dessa, är att:

  • Identifiera utmaningar och möjligheter för regionen som helhet samt för kommunerna.
  • Främja samverkan mellan kommuner samt mellan beslutsfattare och tjänstemän på kommunal och regional nivå.
  • Stärka enskilda kommuners roll i regionen.
  • Stärka kopplingen mellan olika geografiska delar i regionen, framför allt förhållandet stad-landsbygd.
  • Stärka kopplingen mellan översiktsplaner på kommunal nivå och den regionala utvecklingsstrategin.
  • Bidra med underlag till kommande strategiarbete på både kommunal och regional nivå.

Hur påverkas länet?

Strukturbildsarbetet bidrar till regional utveckling genom att tillhandahålla underlag för sunt beslutsfattande och väl genomtänkt planering, samt genom att stärka samverkan mellan aktörer i länet som arbetar med planeringsfrågor.