Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Foto:

Rörande Rörelse

Projektet strävar efter ett tvärkonstnärligt och utforskande förhållningssätt mellan dans, ny teknik, hemslöjd och musik. Detta sker under hösten 2017 då vi intar Rum 203 på Jönköpings läns museum.

Det är i mötet eller i kollisionen mellan skilda ting som något nytt kan uppstå. 

Vi vill skapa ett experimentellt lab där konstformer, traditioner, konstnärer och allmänhet får möta konstuttryck och tillsammans dekonstruera och undersöka konstformerna för att sammanföra dem genom innovation, teknik, erfarenhet och nyfikenhet och genom detta ge dem en djupare och bättre förståelse för konstformerna. Rum 203 inbjuder till deltagande och undersökande både för publik/besökare/deltagare och konstnärerna. Detta genom de objekt som finns i rummet som ska locka till rörelse, beröring och skapande. Det kommer även genomföras ett flertal workshops där vi kommer undersöka olika delar.

Projektledare: Jan Carleklev 070-2629622

Varför gör vi det här?

Låta nyfikenhet, upptäckarlust och innovation möta rörelse, musik, teknik och hemslöjd och genom ett tvärkonstnärligt utforskande låta konstformerna, konstnärerna och deltagarna utmana och ge möjlighet till eget skapande. Projektets syfte bör ses som ett led i Regionens utvecklingsarbete för dansen och hemslöjden och relaterar tydligt till flera av målsättningarna i den regionala kulturplanen och de nationella kulturpolitiska målen. Projektet ska ses som en katalysator med syfte att generera fler tvärkonstnärliga projekt regionalt, interregionalt och nationellt.

Målgrupp

Vi kommer i första hand att vända oss till barnen och de vuxna runt barnen, men eftersom lokalen är publik och öppen för alla, välkomnar vi alla besökare oavsett ålder.

Resultatmål

Projektet syftar till att stimulera och utveckla konstområdena, konstnärerna och deltagarna, där erfarenheterna kommer att integreras och förankras i våra verksamheter och i konstarternas konstnärskap genom processens gång, genom dokumentationen och spridningen av projektet in i verksamheterna och ut till konstnärer inom berörda konstområden.

Hur påverkas länet?

- Utveckling och samverkan mellan kulturens olika kompetenser - Att kulturens mötesplatser utvecklas och engagerar fler - Bredda intresset för danskonst - Stärka danskonstens ställning som konstnärlig uttrycksform - Skapa utvecklingsmöjligheter för professionella utövare i länet - Ge fler möjlighet att uppleva dans som scenkonst - Öka medvetenheten och kunskap om danskonst - Öka förståelsen för hemslöjdens möjligheter för individen och samhället, för att stärka samarbete och kulturell infrastruktur -Tillföra en praktisk skapandeaspekt i samarbete och samverkan - Praktiskt arbete och kontaktytor, kunskapsbildning, samt läroprocesser