Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Foto:

Samverkande planering i Södra Vätterbygden

Projektets syfte är att skapa bättre förutsättningar för att få en mer sammanhållen planering.

Habo, Mullsjö, Vaggeryd och Jönköpings kommuner samt Region Jönköpings län ska i ett projekt gemensamt arbeta för att utveckla en planering som bidrar till en ökad tillgänglighet inom de berörda kommunerna. Ett särskilt fokus i projektet ligger i möjligheten att sprida tillgänglighetsvinster som kommer av ett stationsläge vid en kommande ny stambana för höghastighetståg.

Varför gör vi det här?

Det övergripande syftet är att skapa bättre förutsättningar för att få en mer sammanhållen planering. Detta åstadkoms genom att: Öka kunskapen kring förutsättningarna för arbetsmarknads-, trafik-, och bostadsplanering i flera kommuner. Här ligger också ett fokus på begränsningar och möjligheter av politisk och juridisk karaktär; Verka för ökad samverkan mellan deltagande kommuner samt med Region Jönköpings län i planeringsfrågor som berör fler än en kommun; Verka för att ta fram en gemensam bild över planeringsläget i de fyra kommunerna samt vilken utvecklingspotential som finns sett till området som helhet; Belysa och utveckla kunskaper kring sambandet mellan bostads- och infrastrukturplanering kopplat till utveckling av det regionala näringslivet; Belysa hållbarhetsaspekter av en ökad integrering av bostads- och trafikplanering.

Målgrupp

Projektet riktar sig till tjänstemän och politiker inom de fyra kommunerna samt Region Jönköpings län, vilka arbetar med planering och regional utveckling. Centrala aktörer på tjänstemannasidan är: Översiktsplanerare inom de olika kommunerna då dessa arbetar med planering på en översiktlig nivå; Tjänstemän inom den regionala utvecklingsplaneringen och arbetet med den regionala utvecklingsstrategin (RUS); Kommunala trafikplanerare i samarbete med tjänstemän som på regionala nivå arbetar med framtagande av den regionala infrastrukturplanen; Ambitionen är även att involvera tjänstemän inom kommunal näringslivsutveckling.

Resultatmål

Projektets översiktliga målsättning är att bidra till en planering i deltagande kommuner som kan förverkliga ställda åtaganden om uppförande av 14 000 bostäder fram till 2035. För att göra detta ställs tre delmålsättningar upp:

  1. Öka kunskapen kring en planering för ökad tillväxt i flera kommuner.
  2. Öka samverkan mellan deltagande kommuner avseende den översiktliga långsiktiga planeringen för en ökad integrering av arbets- och bostadsmarknad mellan kommunerna.
  3. Utifrån den kunskapsutveckling och ökade samverkan ta fram en gemensam strukturbild för kommunerna. 

Hur påverkas länet?

Projektet förväntas bidra till en tydligare samverkan kring den fysiska planeringen för frågor som kan ha bäring på flera kommuner i södra vätterbygden. Projektet förväntas även bidra till en större regional spridning av de nyttor som kan komma av ett stationsläge vid en kommande ny stambana för höghastighetståg.