Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Foto:

Silent Books

Silent Books ger ingångar till språk och läsning för särskilda målgrupper. Medverkande bibliotekarier lär sig använda Silent Books och provar ett reflekterande arbetssätt med fokus på integration och tillgänglighet i det läsfrämjande arbetet.

Med grund i Bibliotekslagen, vår regionala biblioteksplan samt vår gemensamma läsfrämjandeplan vill vi fortsätta projektet Silent Books. Vårt läsfrämjande arbete har sedan läsfrämjandeplanen antogs handlat mycket om målgrupper och prioriteringar. Önskemål har framförts från bibliotekspersonal att få kunskap om verktyg att använda, t ex i boksamtal. I fortsättningen av Silent Books knyter vi ihop detta, samtidigt som vi också tar vara på de erfarenheter som gjorts i projektet hittills. Med ett integrations- och/eller tillgänglighetsperspektiv vill vi genom metoder utifrån Silent Books ge ingångar till språk och läsning för särskilda målgrupper.

Varför gör vi det här?

Vi vill med ett integrations- och/eller tillgänglighetsperspektiv genom Silent Books ge ingångar till språk och läsning för särskilda målgrupper.

Målgrupp

Vuxna personer med afasi, ungdomar i gymnasiesärskola, förskolebarn och personer med demens. Fler kan tillkomma under året.

Resultatmål

  • Genomförda berättarstunder för målgruppen på respektive bibliotek
  • Skriftliga reflektioner (gärna med bild) från genomförda berättartillfällen som sprid  via regionbiblioteket.
  • Projektledare och bibliotekarier medverkar på  träffar för erfarenhetsutbyte under projektets gång.
  • Avslutande spridningskonferens.

Hur påverkas länet?

Vi provar Silent Books för att ge ingångar till språk och läsning samt visa på vad biblioteket är och kan vara för särskilda målgrupper. De medverkande bibliotekarierna utbyter och delar erfarenheter som kan spridas till länets kommuner.