Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Foto:

Smålandsidrottens samverkan för förbättrad folkhälsa

Idrott och folkhälsa är en samverkan mellan Smålandsidrotten och landstingen/regioner i Småland och har pågått i treårsperioder sedan år 2000.

En sund livsstil med fysisk aktivitet, bra matvanor och avståndstagande till droger och annat som bryter ner kroppen, är några exempel på idrottens stora bidrag till folkhälsan. Arbetet med idrott och folkhälsa är inriktat på två stycken områden; levnadsvanor och målgruppsanpassat arbete vilka i sin tur är indelat i fyra delområden; fysisk aktivitet på recept, bra mat och dryck, parasport, migranter och seniorers hälsa.

Av dessa områden så har fysisk aktivitet på recept (FaR) och seniorers hälsa högst prioritet.

FaR

Smålandsidrotten ska genomföra FaR-ledarutbildningar där efterfrågan finns samt administrera den webbaserade FaR-utbildningen. Smålandsidrotten har även som mål att varje år erbjuda kompetensutveckling till de som är aktiva FaR-ledare samt arrangera nätverksträffar där aktivitetsarrangörer och hälso- och sjukvården möts.

Seniorers hälsa

Smålandsidrotten ska genomföra satsningen Sund, Smart, Stark, Senior! i två kommuner varje år samt arrangera föreläsningar rörande seniorers levnadsvanor.

Bra mat och dryck

Smålandsidrotten genomför varje år ett antal föreläsningar inom området Bra mat och dryck samt tillhandahåller utbildningsmaterial som till exempel ”Satsa friskt – bra mat och dryck” och ”Smålandsidrottens kokbok”. Utöver detta genomför vi även butiksvandringar samt hjälper föreningar att ta fram policydokument för deras kiosk- eller caféverksamhet.

Parasport

Genom att arrangera utbildningar, mötesplatser och skapa nätverk med utrymme för erfarenhetsutbyte vill vi inspirera och stimulera föreningar att bredda sin verksamhet för att på ett bättre sätt kunna ta emot personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Varför gör vi det här?

Smålandsidrotten bedriver projektet "Idrott och folkhälsa" i syfte att stärka idrottens roll i arbetet med att främja folkhälsan. Projektet genomförs i samarbete med Region Jönköpings län, landstinget i Kalmar län och Region Kronoberg. Viktiga delar i projektet är arbetet med fysisk aktivitet på recept (FaR), bra mat och dryck och ”Idrott hela livet”.

Målgrupp

Länets invånare.

Resultatmål

Förbättrad och jämlik hälsa.

Hur påverkas länet?

Insatsen bidrar till invånare i Jönköpings län får tillgång till hälsofrämjande aktiviteter. Insatsen bygger på Samverkansöverenskommelsen för Idrotten och folkhälsa 2015-2107.