Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Foto:

Starkare ASF i Jönköpings län

Projektet ska stärka länets arbetsintegrerande sociala företagen (ASF) för att öka sysselsättningen i dessa.

Tillväxtverket har ett regeringsuppdrag att utarbeta och genomföra ett nationellt program för att öka sysselsättningen genom att stärka arbetsintegrerande sociala företag (ASF). Projektet har föregåtts av en förstudie om länets förutsättningar att öka sysselsättningen i ASF. Delar av förstudien har prioriterats i föreliggande genomförandeprojekt. Projektet kommer att ligga som en del i pågående arbete med att stärka länets kompetensplattform. 

Varför gör vi det här?

Projektets syfte är att skapa hållbara strukturer för långsiktigt regional samverkan, ökad kunskap, kompetensutveckling och affärsutveckling så att fler får möjlighet till arbete i länets befintliga ASF. Projektet kommer ha fokus på att etablera och utveckla regional samverkan mellan ASF, offentliga, ideella och privata aktörer för långsiktig samverkan och gemensamt utvecklingsarbete.

Målgrupp

ASF ger ökade möjligheter till personer med en svag förankring på arbetsmarknaden att få ett arbete. Vårt genomförandeprojekt fokuserar på att stärka länets befintliga ASF genom kompetensutveckling samt öka samverkan mellan ASF, arbetsförmedlingen och kommunernas arbetsmarknadsenheter.

Resultatmål

Projektets övergripande mål är att de ASF som finns i länet har ett strategiskt förhållningssätt som skapar stabilitet och långsiktighet i företagen. Efter projektet finns en ökad kunskap kring upphandling med social hänsyn hos offentliga aktörer och en ökad kunskap kring att svara på upphandlingar hos ASF. Det företagsfrämjande systemet och finansieringsutbudet är kartlagt utifrån ASF´s behov och efterfrågan. Kartläggningen ska visa på åtgärder som behövs för att ASF ska främjas på lika villkor som övrigt företagande. Kunskap finns kring nya finansieringsformer som särskilt möter behov hos ASF. Dessa har jämförts med det befintliga utbudet av finansiering som idag finns i det företagsfrämjande systemet.

Vidare har projektet som övergripande mål att stärka samverkan mellan länets ASF. Samverkan mellan ASF bygger vidare på den samverkan som idag finns inom föreningen SofiJ. 

  • Under projektet ska minst 10 exempel på nya affärsrelationer mellan ASF och övrigt näringsliv som ger intäkter till ASF skapas.  
  • Tre nya avtal mellan ASF och offentliga aktörer som ger intäkter till ASF finns.
  • Förutom de två kommuner som redan tillämpar upphandling med social hänsyn har ytterligare tre offentliga aktörer tillämpat detta.
  • Minst fem ASF har svarat på upphandlingar.
  • Länets ASF har haft fem kontakter med det företagsfrämjande systemet vilka lett till ökade intäkter.

Hur påverkas länet?

ASF kan vara en viktig del som kompletterar den existerande arbetsmarknaden och bidrar till ökad sysselsättning och minskad utanförskap och samtidigt skapar nya affärsverksamheter där social entreprenörskap och samhällsnytta står i fokus.