Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Tillsyn av flerbostadshus


Länets kommuner genomför en gemensam tillsynskampanj på flerbostadshus för att skapa bra boendeförhållanden för hyresgästerna i länet

Vi ska med projektet höja standarden på boenden som inte lever upp till miljöbalkens krav om god inomhusmiljö och skapa bra boenden för hyresgästerna. Samtidigt ska vi bidra till samsyn i tillsynen som genomförs i länet.

Varför gör vi det här?

De finns boenden som inte lever upp till miljöbalkens krav om god inomhusmiljö. Med projektet ska vi genom tillsyn höja boendestandarden på de flerbostadshus som inte lever upp till kraven.

Målgrupp

Hyresgäster som bor i flerfamiljshus för resultatet och fastighetsägarna som äger bostäderna för eventuella åtgärder.

Resultatmål

  • Ta fram en gemensam checklista och handläggarstöd
  • Genomföra tillsyn under en gemensam period (maj-november 2020)
  • Sammanställa resultatet av tillsynen och få en bild av hur verksamheterna lever upp till lagstiftningen (klart februari 2021)
  • Ställa krav på åtgärder
  • Bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” och Agenda 2030-mål nr 3 och 11.

Hur påverkas länet?

Vi skapar bra boendeförhållanden i länet.