Meny Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Tillsyn av förbränningsanläggningar


Genom projektet ska vi få en bild av hur verksamheterna i länet lever upp till lagstiftningen samt bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålen.

Gemensamma checklistor för förbränningsanläggningar med tillhörande handläggarstöd tas fram. En gemensam tillsynskampanj genomförs av länets kommuner under juni-november 2019.

Varför gör vi det här?

Det ger en möjlighet att skapa samsyn i länet vid tillsyn av förbränningsanläggningar.

Målgrupp

Förbränningsanläggningar i länet.

Resultatmål

  • Ta fram en gemensam checklista med handläggarstöd
  • Genomföra tillsyn under en gemensam tidsperiod
  • Få en bild av hur verksamheterna lever upp till lagstiftningen vad gäller egenkontroll, utsläpp till luft och vatten, hantering av kemikalier och avfall

Hur påverkas länet?

Vi skapar samsyn och stimulerar samverkan i länets kommuner avseende tillsyn och miljömål.