Navigera till sidans huvudinnehåll

Tillsyn av undervisningslokaler (skolor och förskolor)

  • Miljö, energi och klimat
  • Miljösamverkan
  • Länsövergripande

Länets kommuner genomför en gemensam tillsynskampanj på skolor och förskolor i fokus.

Barns inomhusmiljöer har stor betydelse för deras välbefinnande och hälsa. Utöver bostaden är förskolan och skolan platser där barn vistas en stor del av sin tid. Många skolor och förskolor har brister i inomhusmiljön. Exempelvis förekommer ofta högre halter av damm i skolan och förskolan jämfört med andra arbetsmiljöer.

Varför gör vi det här?

Skolor och förskolor är anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter och regelbunden tillsyn av dessa är viktig för att säkerställa en god inomhusmiljö och för att förebygga spridning av smittsamma sjukdomar. Med en god egenkontroll hos verksamhetsutövarna kan en bra inomhusmiljö skapas. Tillsyn av skolor och förskolor med fokus på städning är också ett prioriterat tillsynsområde i den Nationella tillsynsstrategin för åren 2022-2024.

Målgrupp

Elever och barn för god inomhusmiljö i undervisningslokaler, verksamhetsutövarna för ny kunskap och inspektörerna för ny kunskap och samsyn.

Resultatmål

- God inomhusmiljö i skolor och förskolor.
- Ta fram ett relevant och användbart inspektionsmaterial som används av kommunerna.
- Öka kunskapen, skapa säkrare bedömningar och skapa samsyn hos inspektörerna.
- Undanröja allvarliga brister som upptäcks i skolor och förskolor.
- Öka kunskapen om egenkontroll kopplat till städning och ventilation hos verksamhetsutövarna.
- Bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” samt
Agenda 2030-mål nr 3 ”Hälsa och välbefinnande” och nr 11 ”Hållbara städer och samhällen”.

Hur påverkas länet?

Vi skapar god inomhusmiljö i skolor och förskolor i länet och därmed bra hälsa för barn och elever.