Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

Foto:

Tillsyn avfallshantering

Projektet går ut på att kontrollera hur avfallslagstiftningen följs hos de miljöfarliga verksamheter som hanterar avfall i länet. Projektet ska uppmuntra till att minska avfallsmängderna, öka återvinningsgraden och ta hänsyn till ”avfallstrappan”.

I projektet kommer ett gemensamt handläggarstöd för avfall/farligt avfall med checklistor att tas fram. Handläggarstödet ska vägleda kring uppkomst, sortering, förvaring, klassning och transport av avfall/farligt avfall. Innan tillsynen påbörjas ordnas, vid behov en gemensam utbildning/workshop för handläggarna i länet. Projektet sammanställs sedan för ett gemensamt resultat av hur avfallshanteringen i länet fungerar.

Varför gör vi det här?

Vi vill få en bild av hur avfallshanteringen i länet fungerar. Vi vill bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålen god bebyggd miljö och giftfri miljö.

Målgrupp

Medborgarna i Jönköpings län, men främst vår gemensamma miljö.

Resultatmål

Att säkra hanteringen av avfall och farligt avfall hos miljöfarliga verksamheter. Projektet ska även uppmuntra till att minska avfallsmängderna och öka återvinningsgraden.

Hur påverkas länet?

I förlängningen minskar avfallsmängderna och hanteringen av avfall i länets kommuner blir säkrare.