Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng

  Foto:

  Tillsyn bassängbad

  Tillsyn av verksamheter som upplåter bassängbad i olika former till allmänheten

  De finns i dag många verksamheter som upplåter bassängbad i olika former till allmänheten. Skötsel och hygien är viktiga faktorer för att hindra hälso- och miljörisker vid anläggningarna. 

  Varför gör vi det här?

  Syftet med projektet är att granska egenkontrollen på de anmälningspliktiga bassängbaden och de mindre badanläggningar som finns på ex. hotell och SPA:n.

  Målgrupp

  Badgästerna i länet.

  Resultatmål

  Få en bild av hur egenkontrollen på badanläggningarna i länet fungerar. Sprida kunskap till verksamhetsutövarna och ställa krav för att minska hälso- och miljöriskerna för badgästerna. Uppfylla miljökvalitetsmålen god bebyggd miljö och giftfri miljö.

  Hur påverkas länet?

  Vi får ett gemensamt resultat av hur egenkontrollen fungerar på badanläggningarna i länet.