Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Trappa Upp


Trappa Upp syftar till att öka sysselsättningen bland utrikesfödda kvinnor. Målet är att starta ett kooperativt företag i enlighet med Yalla Trappan i Malmös koncept.

I projektet har vi kvinnor som under 6 månader får lära sig mer om arbetsmarknad, söka jobb, hälsa, IT och konkreta yrkeskunskaper såsom matlagning, bakning eller odling. Ett stort fokus ligger på att prata och praktisera företagnade och entreprenörskap. Detta görs genom att till exempel delta på olika event där vi säljer produkter. Utöver att stärka och lyfta individen utvecklar vi också en affärsidé som på sikt ska leda till ett kooperativt företag. 

Projektet ägs av Coompanion Sverige och Jönköpings län är ett av fem län som deltar i projektet. Lokalt sker samarbete med Jönköpings kommun, Arbetsförmedlingen, Vätterhem, Yalla-trappan och en rad andra aktörer.

Varför gör vi det här?

Samtidigt som arbetslösheten minskar bland de flesta grupper i samhället, sker utvecklingen mot ökad yrkeskompetens, anställning och entreprenörskap långsamt bland utrikes födda kvinnor. Idag står nästan 15 % av denna grupp utanför arbetsmarknaden, vilket kan jämföras med att knappt 3 % av svenskfödda kvinnor saknar anställning. Detta är inte bara ett problem för kvinnorna själva, det är också en förlust för samhället. Utrikes födda kvinnor är en resurs både för ekonomisk tillväxt och för social hållbarhet. En kvinna är en förebild och en bidragande faktor till ökad kunskap, uppmuntran och trygghet också för sina barn. Att lära sig svenska, utveckla en yrkeskompetens och arbeta tillsammans med andra i ett företag bidrar starkt till ökad självkänsla och bättre hälsa. Många utrikes födda kvinnor har en kortare utbildningsbakgrund och begränsad arbetslivserfarenhet från sina hemländer. Vi menar att det ska vara möjligt även för individer med långvarig arbetslöshet eller sjukskrivning, begränsade svenska språkkunskaper och avsaknad av utbildning att utvecklas i arbetslivet och i företag

Målgrupp

Målgruppen är utrikes födda kvinnor med kort eller ingen skolbakgrund och lite eller ingen arbetserfarenhet. Vidare skapas effekter för familjer

Resultatmål

  • Starta upp ett kooperativt företag i Jönköping i enlighet med Yalla Trappans koncept.
  • Hitta relevant fortsättning för kvinnorna som deltar i projektet såsom praktik, arbetsträning, studier eller arbete i det kooperativa företaget eller på andra platser.
  • Samtliga deltagare ska känna sig stärkta, ha kommit närmre arbetsmarknaden och ha varit delaktiga i projektet. 

Hur påverkas länet?

Utrikesfödda kvinnor i Jönköpings län är en resurs för ökad ekonomisk tillväxt och utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden är direkt avgörande för länets jobbtillväxt. Projektet skapar mervärde på flera områden, till exempel stärkts barn och familj när kvinnan får en aktiv plats i samhället. Föreningar, arbetsplatser och andra offentliga arenor återspeglar också mångfalden i samhället när alla finns med i det offentliga rummet.