Meny Stäng
Sök

VISAM Arena


För att möta utmaningarna inom vård och omsorg ska Almi Företagspartner tillsammans med Jönköping University, Region Jönköpings län och kommunerna bilda VISAM Arena, en ny samverkansarena och mötesplats mellan vård och omsorg, forskning och näringsliv.

VISAM står för Välfärdsteknik, Innovation, Samverkan, Affärer och Medicinteknik.

Delmål 1. Metod för idégenerering samt en idébank.

I kommuner och Region kommer idélotsar att likt ambassadörer utveckla en ny roll för att inspirera målgrupperna att komma med idéer. Även goda exempel och fallbeskrivningar ska användas som inspiration för att öka intresset för att komma med idéer och delta i projektet. En digital plattform - en idébank ska användas för att kunna lämna beskrivning av nya idéer men också för att hitta idéer som man vill arbeta vidare med.

 

Delmål 2. Strukturerad granskning och analys i idéverkstad och expertutlåtanden

I så kallade Idéverkstäder, ett forum för experter, utvecklare, projektets forskningspartners och potentiella användare, ska särskilt intressanta idéer granskas och analyseras utifrån behov, nytta och användbarhet genom att testa hur användare uppfattar och bedömer innovationen. Experter analyserar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, hälsoekonomiskt perspektiv, säkerhet och risk, systemkrav och samhällsnytta samt om en idé är intressant att gå vidare med till klinisk prövning.

 

Idéer med potential att nå marknaden ska slussas vidare i innovationssystemet i regionen eller till lämpligt företag med utvecklingsmöjligheter som kan leda idéerna vidare till kommersialiserbara produkter, tjänster och upplevelser.

 

Delmål 3. Dokumenterad samverkan

Samverkansmiljön VISAM Arena ska stimulera kunskapsöverföring och relationsbyggande mellan företag, forskning, vård och omsorg och medborgare inom regionen. Företag och forskare ska genom Arenan kunna öka sitt samarbete och utbyta erfarenheter med varandra i syfte att öka lönsamhet och effektivitet.

 

Kunskapshöjande seminarier kring utveckling av vård och omsorgsprodukter, materialval, innovationsupphandlingar inom offentlig sektor och regulatoriska frågor kommer att genomföras. Diskussionscaféer kring forskning, testningar etc. ska anordnas. Workshops och andra forum av nätverkande och kontakter där företagen hittar samverkanspartners ska anordnas.

 

Varför gör vi det här?

Projektet syftar till att: -Förbereda utveckling av vård- och omsorgs innovationer som utgår från utmaningar och framtida användares behov. -Förbättra förutsättningarna för företagens möjligheter till att bli mer kunskapsintensiva, och få ökad tillväxt, lönsamhet och sysselsättning. -Nyttiggöra forsknings- och innovationsutveckling inom vård och omsorg utifrån ett hållbarhetsperspektiv. - Skapa en hållbar struktur för samverkan mellan näringsliv, akademi, offentlig vård och omsorg, medborgare när det gäller att ta fram, utveckla och kommersialisera varor och tjänster för vård och omsorg. Näringsliv, offentlig sektor, akademi och samhällets medborgare har gemensamma intressen av att skapa lösningar som inte äventyrar kommande generationers möjligheter till utveckling. Det finns stora värden i att dessa samhällssystem samverkar och åstadkommer ett ömsesidigt lärande med uppbyggnad av nätverk och tvärvetenskaplig kompetensöverföring. I det nya innovationsrika forumet kommer länets resurser att tas tillvara och idéer för vård och omsorg kommer att utvecklas.

Målgrupp

Små och medelstora företag som vill utveckla nya idéer, få kunskap och kontakter, få nya produkter och nå nya marknader. Akademiker, doktorander och forskare som vill kommersialisera och implementera forskningsresultat eller bidra med expertkunskap. Idégivare, såsom medarbetare inom vård och omsorg, patienter, brukare, anhöriga eller andra medborgare som har goda idéer som kan bidra till en förbättrad och effektivare vård och omsorg.

Resultatmål

  •  4800 personer ska delta i någon av projektets aktiviteter under tre år
  • 300 idéer ska registreras i idébanken
  • 210 idéer ska genomgå en första granskning utifrån behov, nyhet och nyttiggörande
  • 100 av de mest intressanta idéerna går till 60 idéverkstäder där de ska granskas och analyseras av experter utifrån användarperspektiv, vetenskap och beprövad erfarenhet
  • 18 företag ska inleda samarbete med forskningsinstitut
  • 22 företag ska samarbeta i 11 projekt för att stärka sin innovationskraft
  • 25% av inkomna idéer ska mäklas vidare i länets innovationssystem, till forskning, till etablerade företag för utveckling, övertagande, licensiering, internationalisering, etc.

Hur påverkas länet?

VISAM Arena är svar på RUS mål att Jönköpings län ska vara en tillväxtregion och mötesplats för kreativitet och skaparkraft för entreprenörer och företagare. Små- och medelstora företag kommer i samverkan med vården, omsorgen och akademien att medverka till att öka länets mångfald, jämställdhet och förbättra folkhälsa och miljö. Genom att fokusera på individen som användare av en ny vara eller tjänst och låta individens behov och välbefinnande vara vägledande vid granskning av en ny idé bidrar projektet till en förbättrad folkhälsa i ett hållbart samhälle med en positiv utveckling och tillväxt i samarbete med näringsliv, akademi och offentlig sektor i regionen. Efter projektavslut är avsikten att innovationsmiljön VISAM Arena ska vara en etablerad, prövad och fungerande infrastruktur mellan företag, akademi, region och medborgare. På lång sikt kommer andelen kunskapsintensiva företag och näringslivets forsknings - och utvecklingsinvesteringar (FoUI) att öka vilket leder till ökad regional konkurrenskraft. Företagen förväntas ha lyft sig i värdekedjan och ökat sin överlevnadsförmåga i den globala ekonomin och står sig därigenom starkare vid konjunktursvängningar. VISAM Arena kommer indirekt, genom analys och samverkan, att medverka till utveckling och kommersialisering av idéer och innovationer som gör att kvinnors entreprenörskap ökar.