Navigera till sidans huvudinnehåll

Om projektet

logga png.PNG

 

 

Bakgrund

2019 har Regeringen lämnat i uppdrag till Tillväxtverket att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet inklusive sammanhållningspolitiken. Uppdraget skulle genomföras genom bl.a. utlysning av medel samt utveckling av metoder och lärande. I linje med regeringsuppdraget har Tillväxtverket utlyst medel till regionerna för att stärka hållbarhetsperspektivet i det regionala tillväxtarbetet.

Region Jönköpings län har ansökt och beviljats projektfinansiering för projektet Vägar till hållbar utveckling 2020-2022. Inom projektet är följande insatsområden prioriterade;

 • Jämställd och jämlik digitalisering;
 • Hållbarhetsdriven näringslivsutveckling och cirkulär ekonomi;
 • Hållbarhetssäkrad finansiering;
 • Övergripande omställning.

Ovanstående insatsområden ska leda till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet och integreras i ordinarie verksamhet. Projektet ska i sin förlängning bidra till att Jönköpings län år 2035 är ett hållbart län (Regional utvecklingsstrategi 2020 - 2035), alltså i linje med regerings-uppdraget.

Regional utveckling har under 2020 även bedrivit ett regionalt finansierat systerprojekt med fokus på hållbar utveckling, cirkulära affärsmodeller och digital inkludering. Syftet med systerprojektet har varit att möta utmaningarna i Corona-krisen. Erfarenheterna från det regionala systerprojektet under 2020 ska i föreliggande projekt omsättas till modeller och verktyg för långsiktig hållbarhet.

 

Detta vill vi att projektet ska bidra till

Jämställd och jämlik digitalisering

Den långsiktiga effekt/nytta som Region Jönköpings län önskar i sin verksamhet som resultat av arbetet inom detta insatsområde är följande. Våra insatser ska verka för att stödja utvecklingen av goda förutsättningar för rimliga och jämlika levnadsförhållanden i länet. Efter avslutat projekt;

 • ska det finnas tillgänglig uppdaterad statistik över målgruppen som befinner sig digitalt utanför i Jönköpings län.
 • Region Jönköpings län ska ha etablerat samarbeten med aktörer som möter målgruppen för att säkerställa ett jämlikt stöd över hela länet.
 • Region Jönköpings län ska ha bidragit till etablering av stödfunktioner/nätverk för att förebygga digitalt utanförskap och isolering i länets 13 kommuner.
 • 2 år efter avslutat projekt ska samtliga beställningar av design och utveckling av digitala samhällstjänster inom Region Jönköpings län vara säkrade utifrån ett intersektionalitet perspektiv.
 • Fler aktörer bidrar aktiv till att hitta lösningar för att motverka digitalt utanförskap, t.ex. sociala innovationer.

Hållbarhetsdriven näringslivsutveckling och cirkulär ekonomi

Den långsiktiga effekt/nytta som Region Jönköpings län önskar i sin verksamhet som resultat av arbetet inom detta insatsområde är följande;

 • Efter avslutat projekt ska ett centrum för transformativ hållbarhet för att främja omställningen till en cirkulär region ha etablerats.
 • Projektet ska ha möjliggjort för etablering av industriella symbioser i länet.
 • Efter avslutat projekt ska företag och företagsfrämjande aktörer i Jönköpings län ha tillgång till metoder och verktyg för omställning till cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller.

Hållbarhetssäkrad finansiering

Den långsiktiga effekt/nytta som Region Jönköpings län önskar i sin verksamhet som resultat av arbetet inom detta insatsområde är följande.

 • Efter avslutat projekt 100 % av nationella medel under utgiftsområde 19, EU-medel (Eruf), regionala utvecklingsmedel samt kommersiell service hållbarhetssäkras.

Övergripande omställning

Den långsiktiga effekt/nytta som Region Jönköpings län önskar i sin verksamhet som resultat av arbetet inom detta insatsområde är följande.

 • Efter avslutat projekt ska 100 % av personalstyrka på Regional utveckling är rustade för att utifrån sina ansvarsområden verka för omställningen till en hållbar region.

Projektets styrgrupp

Ordförande - Anna Olsson, sektionschef hållbar utveckling, Regional utveckling

Viceordförande - Patrik Kinnbom, sektionschef innovation och företagande, Regional utveckling

Övriga styrgruppsmedlemmar 

Mark Edwards/ Duncan Levinsohn - Jönköpings University

Guénola Nonet/ Andreas Friberg - Sustainability and Diversity at Jönköping University

Per Sommarin - Forskningsinstitutet RISE

Catarina Kristensson - Länsstyrelsen

Ingela Gustafsson - Energikontoret Region Jönköpings län

Cecilia Hjort Athler/ Emma Ingelow -  NUVAB

Anna Carendi/ Jenny Jakobsson - CSR Småland

Lotta Olofson/ Anders Nyberg - Science Park

Projektledare 

Mariana Morosanu - Sektionen för hållbar utveckling, Regional utveckling

Kontakt: mariana.morosanu@rjl.se