Navigera till sidans huvudinnehåll

EU-program

Målet för EU:s sammanhållningspolitik under perioden 2021–2027 är att bidra till ett smartare, grönare och mer digitalt Europa. Sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste verktyg för tillväxt och sysselsättning och minskar regionala skillnader och ojämlikheter.

Region Jönköping län ingår i programområdet Småland och Öarna, vilket omfattar Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Gotlands län. Regionerna i programområdet arbetar med två program: Socialfonden i Småland och Öarna och Regionalfonden i Småland och Öarna.

Vi ger tillsammans med förvaltande myndighet råd och information till projektsökande om pågående utlysningar och offentlig medfinansiering. Att i projektprocessen ta en tidig kontakt med oss rekommenderas oavsett om medfinansiering ska sökas eller ej. På så sätt kan vi stämma av tidsplan, ge stöd för att utveckla projektidén samt säkra att den överensstämmer med regionala prioriteringar och krav.

Om regionala projektmedel ska sökas för att medfinansiera projektet inom regionalfonden ska dokumentet Testa tidig projektidé fyllas i och skickas via e-post till projektfinansiering@rjl.se

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden ger stöd till insatser för kompetensutveckling, sysselsättning och integration på arbetsmarknaden. Socialfonden består av ett nationellt program och åtta regionala handlingsplaner. Svenska ESF-rådet är förvaltande myndighet för programmet.

Småland och Öarna har i den regionala handlingsplanen prioriterat:

  • en jämlik, jämställd och inkluderande arbetsmarknad med vidgade normer
  • rätt kompetens på en föränderlig arbetsmarknad
  • ökad digital kompetens och digital inkludering
  • livslångt lärande utifrån den framtida arbetsmarknadens behov.

Europeiska regionala utvecklingsfonden

Europeiska regionala utvecklingsfonden utgör en stor del av det regionala utvecklingskapitalet och är ett viktigt verktyg för den regionala utvecklingen. I det regionala programmet finns ca 600 miljoner kronor som är inriktade på ökad konkurrenskraft samt grön och digital omställning. Satsningar inom programmet ska bland annat bidra till utveckling av näringslivets konkurrens- och innovationskraft, stärka forskning och teknikutveckling samt öka övergången till koldioxidsnål ekonomi. Tillväxtverket är förvaltande myndighet.

Sektorsprogram

Möjligheter att söka finansiering till olika projekt finns via en rad fonder och program inom EU. Sektorsprogrammen stödjer utvecklingen inom ett visst område eller en viss sektor. Det kan till exempel handla om kultur, miljö, digitalisering, utbildning och forskning.

Mer information

Här kan du läsa mer om EU:s program och fonder och få tips om var du kan söka mer information: