Navigera till sidans huvudinnehåll

Bidrag till politiska ungdomsorganisationer

  • Social välfärd
  • Fritid

Stödet ges till organisationer som arbetar länsövergripande, självständigt och kontinuerligt för att bidra till demokrati, social inkludering och en meningsfull fritid för länets invånare.

Regionalt stöd ska utgå från Region Jönköpings läns grundläggande värderingar och alla människors lika värde.

Syfte

Syftet är att stödja barn- och ungdomars demokratiska fostran genom engagemang och deltagande i samhällsutvecklingen.

Vem kan söka?

Politiska ungdomsorganisationer verksamma i Jönköpings län kan söka stödet. För att få stöd ska organisationen ha ett moderparti som är representerat i regionfullmäktige.

Hur mycket kan jag söka?

Av totalt avsatta medel avsätts 5 procent till de organisationer som redovisar sitt hållbarhetsarbete utifrån angiven mall. Detta belopp fördelas lika till de organisationer som redovisat sitt hållbarhetsarbete.

Resterande del av avsatta medel fördelas genom ett prisbasbelopp per organisation vars moderparti är företrätt i regionfullmäktige och den kvarvarande delen fördelas utifrån moderpartiets mandatantal i regionfullmäktige.

Villkor

Organisationen ska bedriva verksamhet i minst fem av länets kommuner. Ytterligare villkor finns att läsa i riktlinjen. 

Policy för regionalt stöd till civilsamhället (pdf, 92.9 KB)

Riktlinjer för regionalt stöd till civilsamhället inom regional utveckling (pdf, 362.7 KB)

Ansökningsperiod

Komplett ansökan ska skickas in senast 1 oktober året innan du ska använda stödet.

Hur söker jag?

Ansökan sker via Region Jönköpings läns digitala plattform.

Till ansökan

När får jag besked?

Det formella beslutet skickar vi med e-post till den e-postadress som står i ansökan. Beslut fattas runt årsskiftet.

Redovisning och uppföljning

Uppföljning sker tillsammans med den sökande organisationen genom träffar eller genom att årligen granska verksamhetsberättelser. Fördjupad granskning kan göras slumpmässigt.