Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Bidrag till studiedistrikt


 • Folkhälsa
 • Kultur
 • Fritid
 • Lärande och utbildning
 • Bildning

Det fria organisations- och föreningslivet har på många sätt bidragit starkt till att bygga upp och utveckla vårt samhälle. För att stärka vårt läns utveckling och tillväxt ger Region Jönköpings län bidrag till ideella organisationer.

Syfte

Bidraget ska stödja föreningar och organisationer att aktivera och stimulera sina medlemmar att delta i samhällsutvecklingen och därmed:

 • stärka och utveckla demokratin
 • ge människor möjlighet att påverka sin livssituation
 • utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån
 • bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Vem kan söka?

Studiedistrikt i Jönköpings län kan söka bidraget. Studiedistriktet ska vara anslutet till studieförbund som får statsbidrag via Folkbildningsrådet. Föreningarna ska ha verksamhet över större delen av länet och vara demokratiskt uppbyggda, vilket innebär att medlemmarna ska ha inflytande över verksamheten. Föreningarna ska också ha ideologiska, opinionsbildande, demokratiska och sociala funktioner.

Hur mycket kan jag söka?

Den totala summan till studiedistrikt beslutas i Region Jönköpings läns budget. Bidraget ges i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag.

Organisationsbidraget utgör 60 procent av den totala summan och baseras på studiedistriktens statsbidragstilldelning de två närmaste åren före. Verksamhetsbidraget utgör 40 procent av den totala summan och baseras på studietimmar och kulturarrangemang.

Utdelnings- och ansökningsperioder

Ansökan ska skickas in senast 1 september året innan du ska använda bidraget. Beslut fattas i januari eller februari det år som ansökan avser.

Villkor

För att få bidrag ska föreningen ha:

 • fastställda stadgar
 • styrelse och revisorer. Föreningar som har en omsättning som uppgår till eller överstiger 20 basbelopp ska ha en godkänd eller auktoriserad revisor.
 • ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring
 • eget plus- eller bankgirokonto
 • firmatecknare
 • stadigvarande verksamhet.

Vid beslut om bidrag tar vi hänsyn till föreningens ekonomi och förmåga att själv stå för sina kostnader. Studiedistrikten ska bedriva verksamhet i minst fem av länets kommuner med geografisk spridning.

Policy och riktlinjer för bidrag inom områdena folkhälsa, utbildning och kultur

Region Jönköpings läns logotyp

När Region Jönköpings län finansierar ett projekt ska detta tydligt framgå i projektets kommunikation.

Ladda ner Region Jönköpings läns logotyp, regionens webbplats

Hur söker jag?

Sista ansökningsdatum för bidrag till år 2021 är 1 september 2020.

Ansökningsblankett

När får jag besked?

Regionfullmäktige fattar beslut om bidraget. Det formella beslutet skickar vi med e-post till den e-postadress som står i bidragsansökan. Beslut fattas i januari eller februari det år som ansökan avser.

Redovisning och kontroll

För att få bidrag ska du lämna en verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning och revisionsrapport. Vi gör regelbundna verksamhetskontroller genom stickprov. Granskningen gör vi antingen genom protokollförda besök eller genom att årligen granska verksamhetsberättelser.