Navigera till sidans huvudinnehåll

Bidrag till studiedistrikt

  • Folkhälsa
  • Kultur
  • Fritid
  • Lärande och utbildning
  • Bildning

Stödet ges till organisationer som arbetar länsövergripande, självständigt och kontinuerligt för att bidra till demokrati, social inkludering och en meningsfull fritid för länets invånare.

Regionalt stöd ska utgå från Region Jönköpings läns grundläggande värderingar och alla människors lika värde.

Syfte

Syftet med stödet är att främja studiedistriktets utveckling och att arbeta inkluderande för alla i länet.

Vem kan söka?

Studiedistrikt i Jönköpings län kan söka stödet. Studiedistriktet ska vara anslutet till studieförbund som får statsstöd via Folkbildningsrådet. Organisationen ska bedriva verksamhet i minst fem av länets kommuner och vara demokratiskt uppbyggt, vilket innebär att medlemmarna ska ha inflytande över verksamheten. Organisationen ska också ha ideologiskt, opinionsbildande, demokratiskt och sociala funktioner.

Hur fördelas stödet?

Den totala summan till studiedistrikt beslutas i Region Jönköpings läns budget. Stödet ges i form av organisationsstöd och verksamhetsstöd.

Av totalt avsatta medel avsätts 5 procent likvärdigt till de organisationer som redovisar sitt hållbarhetsarbete utifrån angiven mall. 

Resterande medel ges i form av organisationsstöd och verksamhetsstöd, där organisationsstödet utgör 60 procent som baseras på studiedistriktens statsbidragstilldelning de två föregående verksamhetsåren. Verksamhetsstödet utgör 35 procent och baseras på antal genomförda studietimmar. Resterande fem procent fördelas på genomförda kulturarrangemang. 

Villkor

För att få stöd ska studiedistriktet vara anslutet till ett studieförbund som får statsbidrag via Folkbildningsrådet. Studiedistrikten ska bedriva verksamhet i minst fem av länets kommuner.

Grundvillkor för regionalt stöd till civilsamhället och kulturområdet i Jönköpings län.docx

Riktlinjer för regionalt stöd till civilsamhället inom regional utveckling.docx

Ansökningsperiod

Komplett ansökan ska skickas in senast 1 oktober året innan du ska använda stödet.

Hur söker jag?

Ansökan sker via Region Jönköpings läns digitala plattform.

Till ansökan

När får jag besked?

Det formella beslutet skickar vi med e-post till den e-postadress som står i ansökan. Beslut fattas runt årsskiftet.

Redovisning och uppföljning

Uppföljning sker tillsammans med den sökande organisationen genom träffar eller genom att årligen granska verksamhetsberättelser. Fördjupad granskning kan göras slumpmässigt.