Navigera till sidans huvudinnehåll

Hemsändningsbidrag

  • Entreprenörskap

För att uppnå en god servicenivå i hela landet finns olika ekonomiska stöd, till exempel hemsändningsbidrag. I Jönköpings län är det Region Jönköpings län som administrerar hemsändningsbidraget.

Syfte

Hemsändningsbidrag är till för hushåll på glesbygd och landsbygd med långt avstånd till dagligvaror och drivmedel, eller som saknar möjlighet att ta sig till butiken. Hemsändningsbidraget kan även användas till att anordna särskilda inköpsturer till en närliggande butik.

Vem kan söka?

Hemsändningsbidraget kan sökas av kommuner.

Hur mycket kan jag söka?

Kommunen kan söka hemsändningsbidrag som motsvarar högst 50 procent av kommunens nettoutgift för hemsändningen. Bidraget får inte överstiga 100 kronor per hushåll och hemsändningstillfälle. Bidrag lämnas endast om nettoutgiften eller de direkta kostnaderna uppgår till minst ett halvt prisbasbelopp. Bidraget betalas ut årsvis i efterskott.


Utdelnings- och ansökningsperioder

Vi tar emot ansökningar löpande. Bidraget betalas ut årsvis i efterskott.

Villkor

För att kunna ge stöd måste vi ha möjlighet att bedöma behovet. Kommunen måste därför ha planerat varuförsörjningen på ett sätt som gör att vi har möjlighet att göra den bedömningen. Stödet får inte på ett olämpligt sätt gynna en viss näringsidkare.

Hur söker jag?

Ansökan med bilagor skickas in till Region Jönköpings län, Regional utveckling, Box 1024, 551 11 Jönköping.

När får jag besked?

Vi hanterar och beslutar om ansökningar löpande. Beslut om stöd skickas via post eller e-post. Utbetalning av aktuellt belopp görs vid beslutstillfället.

Redovisning, kontroll

Hemsändningsbidrag är ett stöd som söks och beviljas i efterhand. Utbetalning av beslutat stöd görs därför direkt i samband med att vi fattat beslut om stödet. Vilka regler som finns kring återkrav framgår av beslut om stöd.