Navigera till sidans huvudinnehåll

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

 • Attraktivitet

Det två vanligaste modellerna för samverkan mellan offentliga aktörer och idéburna aktörer är normerade bidrag (föreningsbidrag) och upphandlande tjänster. Ett IOP-avtal är en samverkansmodell mitt emellan dessa.

Ett IOP-avtal är en samverkansmodell mitt emellan normerade bidrag och upphandling som innebär att den idéburna organisationen bidrar till samhällsutvecklingen på ett mer konkret sätt än vad bidragen ger utrymme för, men som inte bygger på marknadsmekanismer och kommersiella kontrakt.

Syfte

Syftet med IOP är att skapa långsiktiga samarbeten med ideella organisationer för att de i större utsträckning ska ha möjlighet att delta aktivt och bidra till samhällsutveckling.

Ett IOP-avtal kan skrivas runt en speciell verksamhet som ägs av den ideella organisationen men som den offentliga sektorn vill medverka och samarbeta runt. När ett IOP arbetas fram ska alla parter vara överens om syftet med partnerskapet och vad man ska samarbeta runt.

Varje IOP måste kontrolleras mot kommunallagen, lagen om offentlig upphandling (LOU) och statsstödsmedel.

Villkor

Kriterier för att IOP ska vara aktuellt:

 • Verksamheten sker på initiativ av den idéburna organisationen.
 • Verksamheten är ett led i att förverkliga Region Jönköpings läns
  strategiska mål och vision ”För ett bra liv i en attraktiv region”.
 • Region Jönköpings län värnar den idéburna organisationens
  självständighet och detaljstyr inte verksamheten.
 • IOP-avtalet ska skapa förutsättningar för samverkan i ett ömsesidigt utbyte som ska bidra med mervärde för invånarna.
 • Parterna är med och samfinansierar verksamheten till exempel genom
  finansiella resurser, lokaler eller ideellt arbete. Ett IOP-avtal innebär
  samverkan och inte att Region Jönköpings län går in enbart som finansiär.
 • IOP-avtalet ska inte ses som en del av Region Jönköpings läns
  organisations-, verksamhets- eller projektbidrag.
 • Uppdraget drivs under en längre period.

Handläggning

Initiativ och ärendehantering av ett tilltänkt IOP-avtal handläggs av den verksamhet där avtalet är aktuellt att gälla. Om ovanstående kriterier uppfylls ska jurist göra en slutlig granskning.

Beslut om IOP fattas i regionstyrelsen eller berörd nämnd.

Rutin (pdf, 110.7 KB)