Navigera till sidans huvudinnehåll

Region Jönköpings läns folkhälsopris

 • Folkhälsa
 • Psykisk hälsa
 • Alkoholprevention
 • Barns hälsa
 • Existentiell hälsa
 • Fysisk aktivitet
 • Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 • Kultur för hälsa
 • Narkotikaprevention
 • Ohälsosamma matvanor
 • Sexuell hälsa
 • Tobaksprevention
 • Äldres hälsa

Region Jönköpings län delar årligen ut ett folkhälsopris på 10.000 kronor. Avsikten är att stödja och uppmuntra förtjänstfullt arbete inom folkhälsoområdet i länet.

Priset delas ut till en individ, en organisation eller en kommun i länet som har gjort en långsiktig och viktig insats för att främja folkhälsan inom Jönköpings län. Med folkhälsoarbete menar vi insatser som främjar hälsa och förebygger sjukdom. Arbetet ska bidra till ett socialt, fysiskt och psykologiskt välbefinnande samt en mer jämlik hälsa i befolkningen.

Förslag till pristagare

Du kan lämna förslag på vem som ska få folkhälsopriset, eller söka själv.

Skicka in din ansökan senast den 1 oktober till:
folkhalsa.sjukvard@rjl.se

eller till

Folkhälsa och sjukvård
Regionens hus
Box 1024
551 11 Jönköping.

Bifoga en beskrivning av insatsen och en motivering samt kontaktuppgifter, både till dig som lämnar förslaget och till den som förslaget avser.