Navigera till sidans huvudinnehåll

Servicebidrag

  • Företagsutveckling
  • Social välfärd

För att uppnå en god servicenivå i hela landet finns olika ekonomiska stöd, till exempel servicebidrag. I Jönköpings län är det Region Jönköpings län som administrerar servicebidraget.

Syfte

I glesbygd och på landsbygden kan det vara svårt för invånare och företag att få tag i dagligvaror och drivmedel. Syftet med bidraget är att kunna behålla den service som finns.

Vi kan bara bevilja bidrag om det finns särskilda skäl till att kunna behålla de butiker för dagligvaror och drivmedel som finns samt att man har provat andra åtgärder först, som inte har fungerat.

Vem kan söka?

Servicebidraget kan sökas av näringsidkare med försäljningsställen för dagligvaror och drivmedel, av näringsidkare för fackhandelsvaror eller av näringsidkare som på annat sätt säljer och levererar dagligvaror i området. Servicebidraget kan bara sökas om det finns särskilda skäl för det.

Hur mycket kan jag söka?

En näringsidkare kan beviljas bidrag på högst 250 000 kronor per år. Dagligvarubutiker med ett väl utbyggt utbud av grundläggande servicefunktioner, eller som av servicestrategiska skäl bedöms som betydelsefulla, kan få upp till 300 000 kronor per år. Bidrag lämnas för sammanlagt högst tre år. Vi gör en ny prövning varje år.

Utdelnings- och ansökningsperioder

Vi tar emot ansökningar löpande.

Villkor

Vi kan bara bevilja bidrag om det finns särskilda skäl till att kunna behålla de butiker för dagligvaror och drivmedel som finns samt att man har provat andra åtgärder först, som inte har fungerat.

Region Jönköpings läns logotyp

När Region Jönköpings län finansierar ett projekt ska detta tydligt framgå i projektets kommunikation.

Ladda ner Region Jönköpings läns logotyp, regionens webbplats

Hur söker jag?

Du ansöker via Min Ansökan (minansokan.se)

Till ansökan ska bifogas ekonomisk redovisning.

När får jag besked?

Vi hanterar och beslutar om ansökningar löpande. Beslut om stöd skickas med post eller e-post. Där framgår beslutat belopp, vad bidraget ska användas till och villkor för stödet.

Redovisning, kontroll

Utbetalning av stödet görs efter beslut.