Navigera till sidans huvudinnehåll

En grupp människor som tittar in i kameran

Elva sjuksköterskor fick Thorfinn-stipendium för olika former av fortbildning när det var dags för utdelning 8 november 2018.

Fotograf: Mikael Bergström

Signe Thorfinns stiftelse

  • Hälso- och sjukvård

Signe Thorfinns stiftelse står under överinseende av Qulturum och delar ut stipendier två gånger om året till sjuksköterskor verksamma inom Jönköping län.

Signe Thorfinns stiftelse står under överinseende av Qulturum och delar ut stipendier två gånger om året till sjuksköterskor verksamma inom Jönköping län.

Ansökan

Ansökan för våren ska vara oss tillhanda senast 30 mars

Ansökningsblankett för att söka stipendium från Signe Thorfinns stiftelse (doc, 32.5 KB)

Stipendierna avser aktiviteter företrädesvis rörande vård och omsorg av äldre i såväl Sverige som utomlands.
I ansökan ska framgå - när, var, hur stipendiet ska användas och hur det kommer vårdtagaren till gagn!

Stipendiet kan användas till att:

  • Delta i internationella konferenser
  • Hospitering
  • Utvecklings- och forskningsprojekt
  • Omkostnader kring fördjupningsutbildning på högskolenivå såsom resor och litteratur

För att kunna söka stipendiet ska du vara leg. sjuksköterska, yrkesverksam i Jönköpings län sedan minst två år.

Utdelning

Utdelning av vårens stipendier sker den 5 maj 2020, kl 16:45 på Qulturum, Hus B4 Ryhov, Jönköping.

Önskar du ytterligare information om Signe Thorfinns stiftelse är du välkommen att kontakta sekreteraren i stiftelsen:
Anna-Karin Jeppsson
Telefon 010-242 12 15
anna-karin.jeppsson@rjl.se

Gunilla Wivast – ordförande
Marie Andersson – styrelseledamot
Carina Berterö – styrelseledamot
Astrid Fägerskiöld – styrelseledamot
Thomas Axén – styrelseledamot
Anna-Karin Jeppsson – sekreterare

Signe Thorfinn (1909-2001) föddes i Värnamo, näst yngst bland 7 syskon. Fader var möbelfabrikant Edvard Johansson. Modern Emilia avled redan 1914 och alla syskonen kom att uppfostras av äldsta systern Elisabeth. Samtliga syskon antog på 20-talet släktnamnet Thorfinn.

Signe ThorfinnSigne tog realexamen i Värnamo och utbildade sig sedan vid Röda Korsets sjuksköterskeskola i Stockholm. Hon kom att vara verksam som operationssjuksköterska och avdelningsföreståndare på odontologen vid Södersjukhuset i Stockholm.

Signe valde alltså sitt kall. Så var ju situationen för en sjuksköterska på den tiden - yrket fick inte förenas med äktenskap. Men Signe lät sig inte uppslukas av sitt arbete. Hon var utåtriktad, livlig och med positiv inställning till livet och till sina medmänniskor. Hon beklagade aldrig sitt singelliv utan utnyttjade sin obundna ställning till mycket omfattande resor och studiebesök vid lasarett i andra världsdelar, då hon också fick nytta av sina goda språkkunskaper i engelska och franska.

På 50-talet fick landets läkare och sjuksköterskor erbjudanden om att köpa Astra-aktier. Vid den tiden ansågs aktier vara alltför riskabla placeringar, varför flertalet avböjde. Men Signe köpte Astra-aktier och dessa kom att ligga till grunden för en betydande förmögenhet.

Det blev sedermera känt att Signe var ensamstående och förmögen, varför hon blev uppvaktad av många institutioner med önskan om donationer. Signe ville dock inte donera till mer eller mindre obekanta ändamål och ansåg att läkare redan var väl gynnade.

Hon ville tänka på hembygden, hon insåg sjuksköterskans behov av vidareutbildning och att det knappast fanns några resestipendier för hennes yrkesgrupp. På så sätt formulerades stadgarna för Signe Thorfinns stiftelse för att motsvara Signes önskemål. Efter utredning befanns att särskilt gerontologi, geriatrik och äldrevård var eftersatta områden när det gällde stipendiemöjligheter, varför dessa erhöll stadgeenlig särställning. Signes förhoppning var att utlandsresor skulle ges prioritet eftersom hon själv hade haft så stor glädje och stimulans av sina vidgade vyer.

Signe var mycket stolt och glad över sin stiftelse och deltog så länge krafterna stod bi vid de årliga utdelningarna av stipendierna. Efter sin pensionering återvände Signe till Värnamo och bosatte sig i en hyresfastighet som hon ärvt efter sin fader. Signe avled 2001 på Rörtorpsgården.

Hösten 2019

Gunilla Smedenman, sjuksköterska på IVA vid Länssjukhuset Ryhov, 13.500 kronor för att genomföra en fördjupningskurs inom intensivvård. Syftet med utbildningen är att bli uppdaterad och få en fördjupad kunskap gällande intensivvård då forskning och utveckling ständigt går framåt.         

Pernilla Johansson, sjuksköterska inom hemsjukvården i Jönköpings kommun får 24.000 kronor som ska användas till resor till högskolan i Ersta, Stockholm. Pernilla ska genomföra en utbildning, Specialist med inriktning Palliativ vård. Syftet med utbildningen är att få ny kunskap och kompetens inom palliativ vård så hon ska kunna ge patienter och närstående en trygg och säker vård i livets slutskede.

Lisette Hult, sjuksköterska inom hemsjukvården i Jönköpings kommun får 14.400 kronor för att genomföra sin utbildning till distriktssköterska i Skövde. Syftet med utbildningen är att få ökad kunskap och vidga sina vyer.

Delmy Oliva, sjuksköterska vid onkologkliniken vid Länssjukhuset Ryhov får 13.100 kronor för att delta på en internationell kongress i Barcelona gällande neuroendokrina tumörer. Syftet med deltagande på kongressen är att knyta kontakter med andra sjuksköterskor som vårdar dessa patienter då patienterna inte är så många men behöver mycket vård.

Camilla Andersson, sjuksköterska vid ambulanssjukvården i Region Jönköpings län får 3000 kronor för att delta på en heldagskonferens Stockholm gällande ”Fysisk aktivitet som behandling och prevention av olika sjukdomar”. Camillas syfte med konferensen är att använda kunskapen till att motivera sina kollegor till rörelse och träning i vardagen.

Elisabeth Moberg, barnmorska vid kvinnohälsovården i Vaggeryd, får 13.800 kronor för att hospitera på Soddo Christians sjukhus i södra Etiopien. Syftet med resan är att inhämta kunskap och förståelse hur vården kan se ut utifrån olika förutsättningar som kan stärka rollen som barnmorska framöver.

Anna Jansson och Sabine Fallberg, sjuksköterskor vid Norrahammars vårdcentral, får 13.500 kronor vardera för att genomföra en utbildning gällande diabetes i primärvården vid Karolinska institutet i Stockholm. Syftet med utbildningen är att få ökad kunskap och vidga sina vyer.

Anneli Hammarskjöld och Karolina Lidåker, sjuksköterskor vid operation/IVA, Länssjukhuset Ryhov, får 14.000 kronor vardera för att delta i en internationell kongress inom anestesi i Barcelona. Syfte med kongressen är att få mer kunskap inom området samt få idéer till vidareutveckling och förbättringsarbeten i den egna verksamheten.

Våren 2019

Birgit Liljegranat och Hanna Östlin, distriktssköterskor vid Aroma vårdcentral i Vetlanda, får 9 600 kronor vardera för att delta i en konferens i Göteborg gällande bensår. Syfte med konferensen är att få en fördjupad kunskap i behandling av svårläkta fot- och bensår.

Kristin Lundgren, sjuksköterska inom ambulanssjukvården i Jönköping, får 4 000 kronor som ska användas till kurslitteratur samt resor till högskolan i Borås. Kristin ska genomföra en utbildning gällande ”Människan med demens och multisjuklighet”. Syftet med utbildningen är att Kristin dagligen i sitt arbete träffar patienter med demens och multisjuklighet och vill öka sin kompetens och förståelse för denna patientgrupp.

Maria Lidbäck, sjuksköterska vid onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, får 18 000 kronor för att delta i en kurs i Budapest gällande dosplanering av strålbehandling. Kursen innehåller föreläsningar samt praktiska uppgifter. Marias syfte med kursen är att förkovra sig inom en ny teknik och bli en skickligare dosplanerare.

Hanna Nästesjö och Henrik Wallenborg, sjuksköterskor i Jönköpings kommun, får 2 000 kronor vardera för en översättning av magisteruppsats då de ska ansöka om att få den publicerad som artikel för en internationell tidskrift.

Oscar Håkansson, sjuksköterska vid ambulanssjukvården i Jönköping, får 16 000 kronor för att delta i en konferens i New Orleans, USA. Konferensen innehåller föreläsningar, studiebesök och praktiska utbildningar inom ämnet traumavård. Oscars syfte med resan är att få mer kunskap om traumavård som han kan vidarebefordra till sina kollegor samt till sommarvikarier som han ska introducera i arbetet.

Lilia Blixt, sjuksköterska vid neurologmottagningen, Höglandssjukhuset Eksjö, får 18 600 kronor för att genomföra en vidareutbildning i Göteborg gällande epilepsi hos barn och vuxna. Stipendiet ska användas till kursavgift samt resor och boende. Lilias syfte med utbildningen är att få större kunskap inom detta område.

Sofie Granefelt, sjuksköterska vid medicin- och geriatrikkliniken, Värnamo sjukhus, får 8 100 kronor för att delta i en konferens om demenssjukdom under 65 år i Stockholm. Syftet med konferensen är att utvecklas i sin yrkesroll för att kunna ge den bästa vården till sina patienter.

Maria Johansson och Camilla Hovbäck, sjuksköterskor vid kirurgmottagningen, Länssjukhuset Ryhov, får 23 500 kronor vardera för att delta i en internationell kongress inom kärlkirurgi i New York. Syftet med konferensen är att få mer kunskap inom området då de ingår i kärlkirurgiska teamet där de bland annat har egna sjuksköterskeledda mottagningar och telefonrådgivning.

Malin Holmqvist och Anna Andersson, sjuksköterskor vid barn- och ungdomsmedicinska mottagningen, Länssjukhuset Ryhov, får 12 000 kronor vardera för att åka till Florens och delta i en konferens om astma och allergier. Konferensens handlar bland annat om astma, matallergier, anafyaxi och atopiska eksem. Syftet är att få mer kunskap som ska hjälpa er i ert dagliga arbete.

Hösten 2018

Anna Frida Kånåhols och Sofie Arvidsson, barnmorskor vid kvinnokliniken, Länssjukhuset Ryhov, får 21 200 kronor vardera för att delta i Nordisk barnmorskekongress i Reykjavik. Syftet för är att få fortbildning samt skapa ett nätverk och utbyta erfarenheter med kollegor.   

Johanna Alexandersson, sjuksköterska vid operationsenheten vid Höglandssjukhuset i Eksjö får, ett stipendium på 10 500 kronor för att gå en fördjupningsutbildning inom anestesi.

Carl Ljungström, sjuksköterska vid ambulansen i Jönköping, får ett stipendium på 5 800 kronor för att delta på Hygiendagarna i Visby då han är hygienansvarig för ambulansen.

Teuta Shatri och Teuta Jashari, sjuksköterskor vid hemsjukvården i Jönköpings kommun, får 10 000 kronor vardera för att gå en kurs i ”ledarskap för sjuksköterskor” i Göteborg. Syftet är att få mer redskap för att leda arbetet.

Annika Möller Ljung och Heidi Fridholt, sjuksköterskor vid steriltekniska enheten respektive operationsavdelningen vid Värnamo sjukhus, får 18 000 kronor vardera för att åka till Kalifornien på en konferens om instrumentvård och instrumenthantering. Syfte är att få mer kunskap om hur instrument ska hanteras för att maximera dess livslängd.

Magnus Berndtzon, sjuksköterska på Metodikum, Region Jönköpings läns centrum för klinisk träning och medicinsk simulering, får 22 000 kronor för att åka till Australien och hospitera och se hur motsvarande kliniska träning sker i Australien.

Lenita Gustavsson, sjuksköterska vid hudmottagningen i Nässjö, får 17 000 kronor för att gå en vidareutbildning på nio dagar i Malmö gällande dermatologi och venerologi.

Eva Jönsson, sjuksköterska vid intensivvårdskliniken på Länssjukhuset Ryhov, får 5 800 kronor för att gå en fördjupningsutbildning i Uppsala gällande omvårdnad av barn och ungdom inom intensivvården. Syftet med utbildningen är att öka kunskapen att ge ge barn och dess familjer adekvat omvårdnad i en svår situation.

I samtliga fall anser Thorfinn-stiftelsens styrelse att det är viktigt att kunna bidra med stipendium då det var Signe Thorfinns önskan att sjuksköterskor skulle få möjlighet utvecklas i sin yrkesroll samt få möjlighet till stimulans i arbetet som sjuksköterska.

Våren 2018

Maria Pantzar och Emma Lenshof Bylund, Maria har en utbildningsanställning på kvinnokliniken vid Ryhovs sjukhus och Emma vid kvinnokliniken Höglandssjukhuset i Eksjö. Båda är sjuksköterskor som utbildar sig till barnmorskor. De får ett stipendium på 6000 kronor vardera. Stipendiet ska användas för att hospitera på ett sjukhus i Tanzania.

Agneta Svärd barnmorska vid kvinnokliniken Ryhovs sjukhus får ett stipendium på 8 700 kronor som ska användas till kurslitteratur samt resor till högskolan i Linköping. Agneta ska genomföra en magisterutbildning.

Marita Nilsson sjuksköterska vid palliativa vårdenheten vid Höglandssjukhuset i Eksjö får ett stipendium på 10 000 kronor för att genomföra utbildningen ”Samtalskonst i vården” vid Liljeholmens Folkhögskola.

Malika Andersson sjuksköterska vid infektionskliniken, Ryhovs sjukhus får ett stipendium på 9 000 kronor för att ideellt arbeta i Lotimor, Sydsudan. Malika ska arbeta på en mottagning. Det direkta arbetet kommer bestå i att stötta befintlig personal på plats.

Hanna Fridlund sjuksköterska vid operations- och intensivvårdsavdelningen vid Höglandssjukhuset i Eksjö får ett stipendium på 6 700 kronor. Hanna ska gå en utbildning i Borås gällande akutmedicin med inriktning mot barn och ungdom.

Malin Sten Eng, Ann-Helene Trofast och Gunnel Rapp, sjuksköterskor vid Anestesikliniken vid Värnamo sjukhus får ett stipendium på 15 000 kronor vardera för att åka till Budapest och delta i en kongress för anestesisjuksköterskor. Målet för kongressen är att stödja och förbättra kvalitén i anestesisjukvården.

Åsa Egelrud och Cecilia Eklund sjuksköterskor vid operationsavdelningen, Ryhovs sjukhus får ett stipendium på 15 000 kronor vardera för att genomföra en fördjupningsutbildning för specialistsjuksköterskor inom operationsvård. Stipendiet avser kursavgiften.

Sabina Karvo, sjuksköterska vid Onkologkliniken, Ryhovs sjukhus får ett stipendium på

11 000 kronor för att gå en specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning på onkologisk vård. Stipendiet avser kurslitteratur.