Navigera till sidans huvudinnehåll

Utlysning: Portfoliovisning

Bild och form i Region Jönköpings län, föreningen Konstkonsulenterna i Sverige och Statens konstråd bjuder härmed in Jönköpings läns yrkesverksamma bild- och formkonstnärer till ett Open call gällande portfoliovisning. 

Statens konstråd har fått i uppdrag att öka statens förvärv av konst med 25 miljoner kronor. En satsning på konstinköp genomförs med extra tillförda medel i syfte att stötta det svenska konstlivet under coronapandemin. Statens konstråd vill sprida sina inköp över landet och samarbetar därför med föreningen Konstkonsulenter i Sverige. 

Ansökan är öppen från 22 mars till 14 april.
Portfoliovisningarna hålls 16 och 18 juni 2021.

Ansökan med portfolio

Ansökan ska skickas i sin helhet i en och samma PDF, max 10 MB, och ska bestå av:

 • CV med uppgift om namn, folkbokföringsadress, mejl och telefon/mobilnummer där du nås dagtid, samt organistationsnummer och eventuellt företagsnamn.
 • Beskrivande text (max 1 500 tecken, inkl. blanksteg) av konstnärskapet där fokus ligger på de 3-5 befintliga verk som är aktuella för portfoliovisningen. Verken ska ha tillkommit under de senaste fem åren (tidigast 2016) och staten ska erbjudas att
  förvärva äganderätten till dem. Som verk räknas även verkserier och konstprojekt. Priset på de presenterade verken ska överstiga 20 000 SEK vardera, exkl. moms.
 • Dokumentation av verken som till exempel kan bestå av bilder, filmer och ljudfiler. Rörlig bild och ljud presenteras med hänvisning till publik länk. Information om verken som ska framgå är: titel, pris (ex moms), tillkomstår, teknik, mått och eventuell upplaga.

Sista ansökningsdag är 14 april 2021, kl. 23:59.

Ansökan skickas per e-post till: bildochform@rjl.se
Ange ”Portfoliovisning Statens konstråd” i ämnesraden.

Inget material tas emot efter den 14 april 2021.

Besked ges i början av juni.

Portfoliovisningar genomförs 16 och 18 juni.

Observera att ansökan blir en offentlig handling när den skickats in till Region Jönköpings län och att utvalda konstnärers ansökningar skickas till Statens konstråd.

Dina kontaktuppgifter används för att hantera din ansökan.
Läs om hur Region Jönköpings län hanterar personuppgifter.

Vem kan ansöka?

För att ansöka om att medverka i portfoliovisningen behöver du vara yrkesverksam konstnär och folkbokförd i Jönköpings län. Utlysningen riktar sig till nu levande yrkesverksamma konstnärer som på yrkesmässig grund verkar inom det svenska konstlivet. Enligt Konstnärsnämnden är ”En professionellt yrkesverksam konstnär en person som helt eller delvis kan försörja sig på sin konstnärliga verksamhet och som återkommande låter sin konst möta en publik eller ett konstnärligt sammanhang. En konstnär kan använda sin kompetens på många olika sätt, till exempel som pedagog, i reklam eller andra uppdragssammanhang utanför den egna konstnärliga verksamheten. Den som enbart ägnar sig åt uppdrag av detta slag är inte
konstnärligt yrkesverksam på en professionell nivå i detta sammanhang.”

Yrkesverksam är, enligt Konstnärernas riksorganisations kriterier, den som kan visa på konstnärlig verksamhet de senaste fem åren och uppfyller minst två av följande kriterier:

 • Finns representerad på museum eller institution
 • Deltagit i separatutställningar
 • Deltagit i grupputställningar
 • Medverkat i publikationer
 • Medverkat i andra offentliga framförande (till exempel performance, framträdande, screenings, workshops)
 • Utfört gestaltningsuppdrag
 • Medverkat i andra konstnärliga projekt

Urvalsprocessen i regionerna

Utlysningen är ett första steg i urvalet som görs regionsvis i hela Sverige. Urvalsgruppen som kommer bedömma de inkomna ansökningarna från Jönköpings län består av konstkonsulenterna och bild- och formutvecklarna från regionerna Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar och Kronoberg. Arbetet samordnas och administreras av respektive regions bild- och formutvecklare eller konstkonsulent och har möjliggjorts genom Regionsamverkan Sydsveriges bild- och formgrupp.

Cirka 10 konstnärer kommer att väljas ut från Jönköpings län. Dessa bjuds in av Statens konstråd för medverkan i portfoliovisning.

De inkomna ansökningar som inte uppfyller grundkriterierna kommer inte med i urvalet.

Portfoliovisningen med Statens konstråd

Portfoliovisningen äger rum online i Microsoft Teams. Varje konstnärspresentation är 15 minuter och den är öppen för en större professionell publik med curatorer och pedagoger vid konsthallar och museer i hela landet.

Konstnärerna ska i portfoliovisningen presentera 3-5 färdiga verk/projekt från de senaste fem åren som finns tillgängliga för inköp.

De konstnärer som får möjlighet att visa sin portfolio får en kallelse från Statens konstråd med e-post i början av juni. Det är därför viktigt att den i ansökan angivna e-postadressen stämmer. Observera att inkommande mejl kan hamna i skräpposten. De konstnärer som inte blir utvalda kommer inte få något svar från Statens konstråd.

Visningarna hålls den 16 juni klockan 9:00-13:00 eller den 18 juni klockan 9:00-13:00. I inbjudan finns en länk med tidsangivelse när visningen äger rum. 

Konstnärlig verkshöjd är enskilt viktigaste urvalskriteriet för Statens konstråd men eftersom verken ska utplaceras i statliga myndigheters lokaler bedöms även format, material, hållbarhet, tekniskt utförande och hur verken kan samspela med andra verk i den statliga konstsamlingen.

Arvode per genomförd portfoliovisning är 1 500 SEK + moms per konstnär.

Vad sker med de inköpta konstverken?

Syftet med själva regeringsuppdraget är att stödja konstnärer och det svenska konstlivets aktörer som drabbats hårt av coronapandemin och att ge den samtida konsten ett starkare uttryck i våra gemensamma livsmiljöer.

Projektets vision är att inköpen med extra medel under 2021 ska lämna ett varaktigt avtryck i den statliga konstsamlingen, ett avtryck som ska utgöra en betydande del i de nya konstkollektioner som Statens konstråd kommer producera och placera ut de kommande åren. Därigenom får alltfler medborgare möjlighet att möta den samtida konsten i sin egen närmiljö.

Checklista för ansökan

Ansökan sparas som en (1) PDF, max 10 MB och namnges med sökandens för- och efternamn.

CV inkl. personuppgifter:

 • Namn
 • Organisationsnummer
 • Eventuellt företagsnamn
 • Folkbokföringsadress
 • E-postadress
 • Telefonnummer/mobil

Beskrivning av konstnärskap och 3-5 verk (max 1 500 tecken inkl.
blanksteg)

Dokumentation av verken:

 • Bild (eller länk till videoverk)
 • Titel
 • Pris exkl. moms (från 20 000 SEK)
 • Tillkomstår (fr o m 2016)
 • Teknik
 • Dimensioner (höjd/bredd/djup)
 • Eventuell upplaga

Inlämning:
Ansökan e-postas till bildochform@rjl.se senast onsdag den 14
april 2021 klockan 23:59. Skriv ”Portfoliovisning Statens konstråd”
i ämnesraden.

Vid frågor kontakta
Lennart Alves
Utvecklare för bild och form
Region Jönköpings län
E-post: lennart.deoliveira.alves@rjl.se
Tel: 010-242 62 63