Navigera till sidans huvudinnehåll

Flera projekt i Jönköpings län får EU-medel

De första projekten i nya programperioden beviljades medel i december. Strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna prioriterade då flera projekt från Jönköpings län.

- I den första omgången ser vi projekt med fokus internationalisering, smart specialisering, digitalisering och cirkulär ekonomi. Det är projekt som kommer att bidra positivt till den regionala utvecklingsstrategins mål. Glädjande nog har vi ett förväntat stort söktryck även inför kommande utlysningar, säger Marie Brander sektionschef internationellt arbete Region Jönköpings län.

Projekt som beviljats medel från Region Jönköpings län och Europeiska regionala utvecklingsfonden:

  • Almi Företagspartner Jönköping Aktiebolag i samverkan med Almi i Företagspartner Gotland Aktiebolag beviljades 5,2 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för projektet Internationell accelerator. Ett projekt som syftar till att stärka små och medelstora företags hållbara tillväxt på nya internationella marknader. Projektet genomförs med andra exportfrämjande aktörer och kommer att öka andelen företag i Jönköpings län och på Gotland som har en hållbar export och därmed stärka deras konkurrenskraft. Totalt omsluter projektet 13 miljoner kronor.
  • RISE i samverkan med Sävsjö näringsliv AB beviljades 316 000 kronor för att genom en förstudie kartlägga och belysa förutsättningar för att etablerandet av en lokal resurshubb i Sävsjö kommun. Förstudien ska ge svar på vilka resursflöden som finns och vilka aktörer som har behov av eller har möjlighet att bidra till effektivare resursanvändning i samhället. Tillsammans med offentlig medfinansiering har projektet en total budget på 790 000 kronor och ska bidra till att utveckla forskning, innovation och ny teknik.
  • Ett brett samverkansprojekt mellan Almibolagen i samtliga län inom Småland och Öarna beviljades drygt 16,8 miljoner kronor från ERUF till projektet Smart utveckling som syftar till att stärka utvecklingen hos små och medelstora företag kopplat till produktförnyelse, processförnyelse och organisationsförnyelse. Almibolagen kommer att fokusera på gruppinsatser och individuella insatser utifrån företagens behov. Totalt beräknas projektet öka förnyelseförmågan och tillväxtpotentialen hos 775 företag fram till april 2026. Projektet ska även utveckla samarbetet mellan Almi och högskolorna i regionen. Total omslutning är 42 miljoner kronor.
  • Ett brett samverkansprojekt mellan de regionala turismaktörerna i de tre smålandslänen (AB Destination Småland i Kronoberg, Smålands Turism AB i Jönköpings län och Region Kalmar län) beviljades 1,2 miljoner kronor. I projektet ska den digitala kompetensen hos små och medelstora företag inom besöksnäringen i Småland och på Öland höjas. Projektet bedöms bidra till stärkt hållbar tillväxt och konkurrenskraft hos målgruppen.

Bakgrund

I slutet av 2022 godkände EU-kommissionen Småland och Öarnas program för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för perioden 2021-2027. ERUF utgör en stor del av det regionala utvecklingskapitalet och är ett viktigt verktyg för den regionala utvecklingen. I programmet finns ca 600 miljoner kronor som är inriktade på ökad konkurrenskraft samt grön och digital omställning.

I programområdet Småland och Öarna ingår Jönköpings, Gotlands, Kalmar och Kronobergs län.

- Tillsammans med våra kollegor i Småland och Öarna har vi som regionalt utvecklingsansvarig aktör arbetat fram programmet. Programmet utgår från våra fyra regionala utvecklingsstrategier och möter upp EU:s långsiktiga mål, säger Anna Olsson, sektionschef hållbarhet på Region Jönköpings län.

Kontakta Johanna Stejdahl, projektstrateg, för mer information kring möjligheten att söka medel från Region Jönköpings län och från EU:s strukturfonder. E-post: johanna.stejdahl@rjl.se

Kika också gärna in på Projektmedel för regional utveckling.