Navigera till sidans huvudinnehåll

Digitaliseringsarbetet fortsätter med full kraft 2023

Under 2023 händer det en hel del inom länets digitaliseringsarbete. Fokus kommer att ligga på ledarskapsfrågor samt innovations- och förändringsledning enligt Carina Hedfors, digitaliseringsstrateg på Region Jönköpings län.

- Den valda inriktningen knyter an till ledarskapstemat för den välbesökta och uppskattade DIGG Inspiration Day på Elmia i slutet av förra året. Varje organisations ledning måste ta ett mer aktivt ansvar för de strategiska digitaliseringsfrågorna och skapa riktning samt möjliggöra kopplingar mellan teknik och verksamhet.

Årets digitaliseringsagenda innefattar också en länsturné där man tar det bästa ur dagen på Elmia och åker ut till de kommuner som har anmält sitt intresse. Fortfarande finns möjlighet att boka in ett turnéstopp.

Under 2023 ska också ett brett nätverk bildas bestående av människor i Jönköpings län som strategiskt jobbar med digitaliseringsutveckling. Syftet är att stärka den strategiska rollen, stötta och inspirera varandra strategiskt. Om du är intresserad kan du börja prenumerera på DIGG Inspirations nyhetsbrev där du kommer kunna anmäla dig till nätverket.

Carina Hedfors berättar också att det under året är angeläget att se över möjligheterna i länet för hur vi tillsammans kan börja lära oss mera om och arbeta för att tillgängliggöra öppna data. Öppna data är data som är ”ofarlig”, det vill säga som inte har någon säkerhetsklassning eller omfattas av GDPR.

- Den 1 augusti 2022 trädde lagen om ”Den offentliga sektorns tillgängliggörande av data” i kraft. Alla myndigheter omfattas av lagen, både statliga och kommunala. Mot bakgrund av den nya lagen måste vi i länet börja titta på hur vi tillsammans kan jobba med och tillgängliggöra öppna data – hur vi kan hjälpa och inspirera varandra. För att hantera framtida samhällsutmaningar måste vi jobba mera med data och dataanalys. Ett första steg är att skapa bra och säkra strukturer för hur vi börjar hantera och analysera data.