Navigera till sidans huvudinnehåll

Ett jämställt Jönköpings län – Jämställdhetsstrategi för Jönköpings län 2018-2020

 • Kompetensförsörjning och sysselsättning
 • Företagsutveckling
 • Folkhälsa
 • Social välfärd
 • Fritid
 • Innovation
 • Lärande och utbildning
 • Forskning
 • Entreprenörskap
 • Jämställdhet

Jämställdhetsstrategin anger en riktning för arbetet med jämställdhet och jämställdhetsintegrering i länet. Den ger inspel till alla som ska och alla som vill arbeta för jämställdhet. Strategin har tagits fram av Länsstyrelsen genom Jämställdhetsrådet i Jönköpings län, som är ett samverkansorgan för jämställdhet.

Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan könen eller oavsett kön. Arbetet utgår ofta från de två juridiska könen kvinna och man. Jämställdhetsintegrering betyder att kvinnors och mäns, flickors och pojkars förutsättningar ska analyseras och beaktas i alla beslut som tas, oavsett politikområde.

Strategin beskriver nuläge och utmaningar samt mål och inriktning för arbetet i länet. Ett övergripande syfte är att fler verksamheter ska arbeta med jämställdhet och att perspektivet ska beaktas i fler beslut.

Mål och fokusområden

Jämställdhetsstrategins har fem mål för hur jämställdhetsarbetet ska bedrivas i länet:

 • Berörda aktörer har kompetens om jämställdhet och om jämställdhetsintegrering som strategi
 • Berörda aktörer integrerar ett jämställdhetsperspektiv i sina verksamheter och bidrar till visionen för jämställdhetsstrategin
 • Övergripande regionala och lokala processer och strategier är jämställdhetsintegrerade
 • Jämställdhetsarbetet i länet präglas av ett normkritiskt förhållningssätt
 • En god samverkan kring jämställdhet i Jönköpings län

Strategin utgår från den nationella jämställdhetspolitiken och pekar ut de viktigaste jämställdhetsfrågorna för Jönköpings län i tre särskilt prioriterade områden:

 • Makt och inflytande
 • Utbildning och arbetsliv
 • Hälsa, egenmakt och frihet från våld

De särskilt prioriterade områdena definieras därefter genom tre-fyra målsättningar för jämställdhet. Områdena utgör en prioritering för länet och rymmer frågor från många politikområden men utöver dessa kan det givetvis finnas andra lokala behov.

Aktörer i länet kan bidra till ett jämställt Jönköpings län och ansluta sig till Jäj – för ett jämställt Jönköpings län. Jäj är en regional portal för jämställdhet framtagen i samverkan mellan Region Jönköpings län och Länsstyrelsen.

Jämställdhetsrådet i Jönköpings län, Länsstyrelsens webbplats

Jäj – en regional portal för jämställdhet i Jönköpings län