Navigera till sidans huvudinnehåll

Klimat- och energistrategi för Jönköpings län

 • Företagsutveckling
 • Trafik och infrastruktur
 • Miljö, energi och klimat
 • Innovation
 • Forskning
 • Entreprenörskap

På regeringens uppdrag har Länsstyrelsen tagit fram en regional klimat- och energistrategi med klimatmål för Jönköpings län. Läs mer här: https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/tjanster/publikationer/2019/201918-klimat--och-energistrategi-for-jonkopings-lan.html

Vision 2045 - Jönköpings län är ett klimatsmart plusenergilän

Vår gemensamma vision är att tillsammans skapa ett klimatsmart plusenergilän senast 2045. Klimatsmart för oss innebär att vi i länet arbetar aktivt både med att minska våra utsläpp av växthusgaser och att anpassa vårt samhälle till de klimatförändringar som sker. Det innebär att:

 • De klimatsmarta valen och besluten är självklara för alla som bor och arbetar i samt besöker länet.
 • Som plusenergilän är vi självförsörjande på förnybar energi och bidrar genom ett överskott till energiomställningen.
 • Samhället anpassas för att aktivt möta de klimatförändringar som sker.
 • Vår samverkan och kunskap fortsätter att utvecklas och spridas.

Övergripande mål

 • Senast 2045 är de totala utsläppen av växthusgaser från Jönköpings län lägre än 1 ton per invånare och år.
 • Senast 2045 producerar Jönköpings län mer energi än vi använder. Energin vi producerar är förnybar och mängden är minst 10 000 GWh/år.
 • Klimatförändringarna möts aktivt i Jönköpings län genom att skapa ett samhälle som minskar sårbarheter och tillvaratar möjligheter, för ett varmare, torrare och blötare län.