Meny Stäng
Sök

Klimat- och energistrategin 2010-2050


 • Företagsutveckling
 • Trafik och infrastruktur
 • Miljö, energi och klimat
 • Innovation
 • Forskning
 • Entreprenörskap

På regeringens uppdrag har Länsstyrelsen tagit fram en regional klimat- och energistrategi med klimatmål för Jönköpings län.

Syftet med den regionala klimat- och energistrategin är att ta vara på Jönköpings läns unika förutsättningar att bidra till en omställning av energisystemet och minska utsläppen av växthusgaser. Strategin ska fungera som vägledning och katalysator i arbetet för att nå de miljömål som finns idag och även ge förutsättningar för att nå mer ambitiösa mål i ett långsiktigt perspektiv fram till år 2050.

Visionen innebär att Jönköpings län till år 2050 ska vara ett plusenergilän, vilket betyder att behovet av energi har minskat och att den förnybara energin ger ett överskott. Vägen till att förverkliga visionen är strategiskt arbete på alla nivåer i samhället för minskad klimatpåverkan och energieffektivisering. År 2020 ska Jönköpings län vara det klimatsmarta länet.

Klimat- och energistrategin har åtta övergripande mål och 13 etappmål som utgår från följande åtgärdsområden:

 • Effektivare energianvändning
 • Förnybar energi
 • Transporter
 • Planering
 • Jordbruk och skogsbruk
 • Konsumtion och livsstil
 • Anpassning till klimatförändringar

Alla aktörer från myndigheter till företag och hushåll, kan bidra utifrån sina egna förutsättningar. Beteende och konsumtion kan klimatanpassas i alla led. Det finns styrmedel, verktyg och åtgärder på lokal och regional nivå som kan vara effektiva både för att minska energianvändningen och för att öka andelen förnybar energi, till exempel solenergi, kommunal energiplanering och rådgivning, upphandling av fordon med förnybara bränslen, infrastrukturinvesteringar med mera.

För en långsiktig samverkan finns ett regionalt klimatråd med företrädare för den politiska nivån inom kommuner och Region Jönköpings län, statliga myndigheter, näringsliv och andra samverkansparter. Två åtgärdsprogram konkretiserar strategin. Dessa är:

 • Minskad klimatpåverkan åtgärdsprogram 2015-2019 Jönköpings län
 • Anpassning till ett förändrat klimat åtgärdsprogram 2015-2019 Jönköpings län