Navigera till sidans huvudinnehåll

Regional digital agenda för Jönköpings län 2015>>

 • Kompetensförsörjning och sysselsättning
 • Företagsutveckling
 • Hälso- och sjukvård
 • Folkhälsa
 • Social välfärd
 • Kultur
 • Fritid
 • IT och digitalisering
 • Innovation
 • Lärande och utbildning
 • Entreprenörskap
 • E-hälsa

I regional digital agenda (ReDA) talar vi om hur ska arbeta med digitalisering i Jönköpings län. Agendan tar upp vilka insatser vi prioriterar samt vilka förutsättningar som krävs för att vi ska uppfylla målet att Jönköpings län ska präglas av hög IT-användning. Agendan tar inte upp i vilken ordning insatserna behöver genomföras, när de ska vara klara eller vilken budget som behövs för genomförandet, eftersom digitaliseringen har kommit olika långt inom olika områden i länet.

Den regionala digitala agendan utgår från nationella och regionala strategier:

 • It i människans tjänst (Näringsdepartementet)
 • Strategi för eSamhället (Sveriges Kommuner och Landsting)
 • Medborgaren i centrum (Regeringskansliet)
 • Regional utvecklingsstrategi (Region Jönköpings län).

Övergripande syfte

Den regionala digitala agendans syfte är att vara utgångspunkt för samverkan kring länets digitala utveckling. Det övergripande nationella målet är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Mål i regional digital agenda

Jönköpings län ska bli en region som präglas av hög IT-användning, eftersom det bidrar till att den regionala utvecklingen blir mer hållbar.

Det vi vill åstadkomma med en regional digital agenda är en enklare vardag för privatpersoner och företag. Den digitala agendan riktar också in sig på mål i den regionala utvecklingsstrategin som handlar om att utveckla ett smartare och öppnare samhälle som stödjer innovation och delaktighet.

Den regionala digitala agendan uppdateras årligen.

Fem insatsområden

Den regionala digitala agendan för Jönköpings län har fem strategiska insatsområden. De har identifierats som de viktigaste områdena att arbeta med i Jönköpings län för att nå de nationella, övergripande målen (lätt och säkert att använda, tjänster som skapar nytta, det behövs infrastruktur, it:s roll för samhällsutvecklingen, enklare vardag för privatpersoner och företag, smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet, högre kvalitet och effektivitet i verksamheten).

Insatsområdena är:
1. Digital infrastruktur
2. Effektiv digital kommunikation
3. Samverkan mellan länets digitala aktörer
4. Delaktighet för alla
5. Tryggare vardag

Vad vi gör för att nå målen

För att nå målen i den regionala digitala agendan måste vi först och främst samverka kring agendans angivna insatser som ingår i respektive insatsområde. För genomförandet av insatserna ansvarar de organisationer som medverkar. Region Jönköpings län ansvarar för uppföljningen av hur genomförandet av insatserna går.

Medverkande vid framtagningen av strategin

Den regionala digitala agendan har tagits fram ur den avsiktsförklaring som 2013 undertecknades av landshövdingen, regionstyrelsens ordförande och landstingsstyrelsens ordförande.

Medverkande i framtagningen av den regionala digitala agendan har varit dåvarande Regionförbundet, dåvarande Landstinget, Länsstyrelsen, Region Jönköpings län samt kommunerna i Jönköpings län.