Navigera till sidans huvudinnehåll

Regional skogsstrategi för Småland

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning
  • Företagsutveckling
  • Entreprenörskap

Med bakgrund i skogens stora betydelse för Småland, Öland och dess invånare bestämde sig flera regionala aktörer med koppling till skog och regional utveckling för att gemensamt ta fram en strategi och en handlingsplan för utveckling av skogens olika värden.

Strategin har koppling till Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling liksom de nationella miljökvalitetsmålen, och inte minst till regionala utvecklingsmål om hållbar ekonomisk tillväxt, sysselsättning och en levande landsbygd.

Den regionala skogsstrategin har tagits fram i bred samverkan och dialog mellan offentliga myndigheter, näringslivet, intresseorganisationer och akademi.

Skogsstrategin blev färdig 2018 och sedan dess har nya handlingsplaner tagits fram.