Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Tåg på perrong

Fotograf: Johan W Alby

Regional transportplan för Jönköpings län 2018-2029

 • Trafik och infrastruktur

Att ett välutbyggt och fungerande transportsystem är en nödvändighet i ett modernt samhälle och ses som en självklarhet. Det övergripande målet för den svenska transportpolitiken säger att Sverige ska säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet.

Den regional transportplan för Jönköpings län 2018-2029 är fastställd

Den regionala transportplanen för Jönköpings län 2018-2029 har fastställts av regionfullmäktige den 28 august 2018.  Du hittar den i listen till höger.

Infrastrukturens betydelse för vår region

På regional och lokal nivå är tillgängligheten i transportsystemet en viktig faktor för tillväxt och utveckling. Transportsystemet skapar tillgänglighet genom att överbrygga de geografiska avstånden vilket innebär att människor och företag kommer närmare varandra. Ju fler potentiella arbetsgivare en person har att välja på och ju fler möjliga arbetstagare ett företag har att välja på desto större chans till en bra matchning på arbetsmarknaden. För företagen är det avgörande att ha en god tillgänglighet till sina leverantörer och kunder både för transporter och personliga kontakter. Möjligheten att kunna påverka infrastruktursatsningar och transportsystemets utveckling är med andra ord en möjlighet att påverka och skapa utveckling och tillväxt.

 Genom att ansvaret för planeringen av infrastrukturåtgärder är uppdelat på två planer: den nationella och den regionala planen, innebär det att länet har möjlighet att ge planen en regional prägel och prioritera den typ av åtgärder som bedöms göra störst nytta i länet.

Vad är en regional transportplan?

Den regionala planen beskriver vilka objekt eller åtgärder som Region Jönköpings län planerar att investera i under perioden 2018 fram till 2029. Planen kan dock revideras årligen om ny information kommer fram eller i de fall projekt blir fördröjda. De långsiktiga åtgärdsplanerna följs upp genom årliga beslut om vilka åtgärder som ska genomföras med hänsyn till anslagna budgetramar och aktuellt planeringsläge.

De åtgärder som prioriteras ska, utifrån största möjliga samhällsekonomiska nytta, bidra till ett klimateffektivt och konkurrenskraftigt transportsystem för tillväxt och utveckling samt stå i samklang med de regionala och nationella målen inom transportpolitiken.

Du hittar mer information om regional planering på trafikverkets webbplats.
Trafikverkets webbplats

 

Bild som beskriver processen för att ta fram en transportplan.

Hur fungerar planeringsprocessen?

Transportpolitiska mål

De transportpolitiska målen är grunden för utvecklingen av transportsystemet. Dessa övergripande målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. De tas fram av Regeringen.
De transportpolitiska målen, Regeringens webbplats

Inriktningsplanering

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att ta fram ett underlag, inriktningsplanering, som ska innehålla analyser av hur transportinfrastrukturen bör se ut i olika framtida utvecklingsinriktningar. Underlaget ligger sedan till grund för regeringens infrastrukturproposition. Det är även början processen som senare mynnar ut i en nationell transportplan och regionala transportplaner.

Infrastrukturproposition

I propositionen redovisar regeringen förslag till inriktningen på satsningar i transportinfrastrukturen för perioden 2018–2029. Propositionen innehåller förslag till ekonomiska ramar och vägledning för prioritering av åtgärder i den åtgärdsplanering som följer efter riksdagens beslut.
Propositionen - Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling, Regeringens webbplats

Åtgärdsplanering

Åtgärdsplanering innebär att planupprättarna ges i uppdrag av regeringen att ta fram en regionala transportplan (länsplan) för regionens transportinfrastruktur.

Trafikverket tar fram en nationell transportplan. När Regeringen fastställt budgeten och gett direktiv till länsplanupprättarna och Trafikverket inleds åtgärdsplaneringen. Trafikverket, kommuner och trafikhuvudmän bistår med underlag. 

Region Jönköpings län är planupprättare och ansvar för den regionala transportplanen för Jönköpings län.

Transportplanerna beskriver vilka investeringar som ska göras och omfattar 12 år. Både den regionala och den nationella planen revideras vart fjärde år.

I planeringen använder man sig av ”fyrstegsprincipen”, som innebär att möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis, har tillämpats för att säkerställa en god resurshushållning och för att åtgärderna ska bidra till en hållbar samhällsutveckling.
Fyrstegsprincipen, Trafikverkets webbplats

Verksamhetsplanering

Region Jönköpings län ansvarar för planeringen av regionens infrastruktur, men det är Trafikverket som ansvarar för att bygga, driva och underhålla de statliga vägarna och järnvägarna. Verksamhetsplanen är trafikverkets verktyg för att beskriva förutsättningar för samt inriktning och prioritering av den praktiska verksamheten.

Trafikverkets verksamhetsplanering 2017-2019

Var är vi i planeringsprocessen?

Den regionala transportplanen för Jönköpings län 2018-2029 har skickats till regeringen. Beslutet att fastställa det slutliga planförslaget togs av nämnden för trafik, infrastruktur och miljö den 23 januari 2018. Remiss och samrådsförfarandet är därmed avslutat.

Näringsdepartementet bereder nu alla inkomna planförslag, både från trafikverket och från regionerna, inför regeringens beslut. Regeringen väntas godkänna de inlämnade förslagen under våren 2018.

 

Hur fungerar arbetet och vem beslutar om den regionala transportplanen? 

Under 2017 arbetade Region Jönköpings län med att ta fram remissversionen av den regionala transportplanen. Grunden för arbetat är att de strategiska val och prioriteringar som gjorts i den regionala transportplanen 2014-2025 ligger kvar och att omprioriteringar görs varsamt. Den regionala transportplanen kan sammanfattas i tre fokusområden:

 • Järnvägar – en utvecklad tågtrafik
 • Funktionella stråk – trafiksäkerhet och framkomlighet
 • Hållbarhet – Cykelvägar och kollektivtrafik

Arbete och beslut sker i de strukturer som redan finns och som upparbetats under lång tid. Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö beslutar remissversionen och förslag. Nämndens presidium fungerar som styrgrupp. Region Jönköpings län har kontinuerlig kontakt med kommunerna via Kommunalt forum samt den politiska referensgrupp som sats samman för arbetet, men Regionen har även träffat kommuner enskilt vid behov.

Den regionala transportplanen lämnades på remiss i september 2017 och remisstiden följde den nationella transportplanens tider i den utsträckning det varit möjligt. Därefter togs inkomna synpunkter omhand innan den slutliga versionen beslutades den 23 januari 2018 och lämnades till regeringen den 31 januari 2018.

Efter att den regionala transportplanen godkänts av Regeringen beslutas den slutligt regionala transportplanen av regionfullmäktige under våren 2018. Nedan beskrivs övergripande händelseförloppet för att ta fram den regionala transportplanen för Jönköpings län:

Under 2016:

 • Hösten 2016 togs relevanta kunskapsunderlag fram, bland annat en utredning av potentialen för cykelvägar längs det regionala vägnätet och en utredning om potentialen för nytt vägstråk kallat ”diagonalen”.
 • Åtgärdsvalsstudien för riksväg 40 förbi Ulricehamn avslutades på hösten. Underlaget syftar till framtiden utbyggnad av motorväg längs hela sträckan Göteborg-Stockholm.
 • Regeringen offentliggjorde propositionen i december 2016.

Under 2017:

 • Regeringens direktiv till länsplaneupprättarna (vilket är Region Jönköpings län) offentliggjordes i mars 2017.
 • Arbetet med att ta fram remissversionen av den regionala transportplanen och att ta fram åtgärdsförslag pågick till och med september 2017. 
 • Remissversionen skickades ut i mitten av september 2017.
 • Sista svarsdag på remissen var 31 november 2017, samma datum som för nationell plan.
 • Alla inkomna svar samt nya förutsättningar bereds till ett reviderat planförslag under december 2017.

Under 2018:

 • Det slutliga förslaget lades fram och beslutades av nämnden för trafik, infrastruktur och miljö den 23 januari 2018.
 • Det slutliga förslaget skickades till regeringen (näringsdepartementet) den 31 januari 2018.
 • Regeringen beslutade de regionala planförslagen och trafikverkets förslag till nationell plan i maj 2018.
 • Regionfullmäktige fastställde den regionala transportplanen 28 augusti 2018.

Detta händer under 2018:

 • Den fastställda regionala transportplanen skickas till regeringen senast i december 2018.
 • Arbetet med att genomföra prioriteringarna i den regionala transportplanen pågår löpande

Revidering av transportplanerna görs på regeringens uppdrag, vanligtvis vart fjärde år. Nästa revidering görs troligtvis år 2022.

Den politiska organisationen för Region Jönköpings län ser du på bilden nedan. Du hittar mer information om den demokratiska processen på Region Jönköpings läns webbplats:  

"Politik, möten och handlingar"

 

Bild från Region Jönköpings län