Navigera till sidans huvudinnehåll

Regional utvecklingsstrategi 2020-2035

 • Jämlikhet
 • Jämställdhet
 • Mångfald
 • Attraktivitet
 • Internationellt perspektiv
 • Hållbarhet
 • Integration

Region Jönköpings län har regeringens uppdrag att samordna och leda det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet. Det innebär bland annat att ta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet – en regional utvecklingsstrategi (RUS).

Till grund för den regionala utvecklingsstrategin ligger en omfattande process där Region Jönköpings län tillsammans med länets kommuner, Länsstyrelsen i Jönköpings län och övriga myndigheter, näringsliv och civilsamhälle identifierat länets behov och prioriteringar för en hållbar utveckling och tillväxt för hela länet och dess alla delar fram till 2035.

Ambitionen har varit att hålla den regionala utvecklingsstrategin kort och tydlig för att vara ett användbart och använt dokument. Prioriteringarna har begränsats för att också ge möjlighet för länets kommuner att utveckla strategier för sin utveckling.

Hållbart, attraktivt och tillgängligt län

Den regionala utvecklingsstrategin utgår från en vision om hur Jönköpings län ska uppfattas år 2035: Jönköpings län - Sveriges mest hållbara, attraktiva och tillgängliga region.

För att nå visionen är den regionala utvecklingsstrategin uppdelad i sex strategiområden:

 1. En hållbar region
 2. En attraktiv region
 3. En tillgänglig region
 4. En smart region
 5. En kompetent region
 6. En global region

Varje strategiområde består av delstrategier. För att ge den regionala utvecklingsstrategin kraft och för att bidra till att länet fokuserar sitt arbete på att genomföra strategin kopplas handlingsplaner och riktade projektutlysningar till delstrategierna.