Navigera till sidans huvudinnehåll

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Jönköpings län 2021-2035

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning
  • Social välfärd
  • Trafik och infrastruktur
  • Miljö, energi och klimat

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet handlar om hur kollektivtrafiken ska planeras på bästa sätt. Bra tillgång till kollektivtrafik har stor betydelse för tillväxt och välfärd. Kollektivtrafiken är viktigt för att vidga arbetsmarknadsregionerna. Jönköpings läns pendlingsmönster nu och i framtiden är därför centralt för utvecklingen av framtidens kollektivtrafikstråk. Det är Länstrafiken i Jönköpings län som ansvarar för att ta fram det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Syftet med trafikförsörjningsprogrammet är att fastställa mål med den regionala kollektivtrafiken. Utvärdering och förnyelse av programmet görs en gång per mandatperiod.

Mål 2035

Kollektivtrafiken ska erbjuda invånarna i Jönköpings län goda kommunikationer till och från orter inom länet, men också till angränsande län. Syftet är att underlätta resande till arbete, studier, offentlig och privat service samt fritid.

De sex centrala målsättningar som ska vara uppnådda till 2035 är följande:

  • Marknadsandel, beskriver hur stor andel av de motorburna resorna görs med kollektivtrafiken i regional och privat regi. År 2018 används som basår med en marknadsandel på 16 procent. Målet till år 2035 är 25 procent.
  • Resandemål, att med år 2018 som basår utförs ca 78 procent fler resor med kollektivtrafiken, totalt 40 miljoner resor.
  • Nåbarhet, mål att 85 % av länets befolkning ska ha närmre än 1000 meter till hållplats eller station, dagens siffra är 84 %. Strävan är att upprätthålla målet trots att uppsnabbningar av trafik kan innebära färre hållplatser i linjenätet. Kommunernas arbete med förtätning av bostäder längs med utpekade trafikstråk och i stationsnära lägen är en viktig förutsättning för att hålla eller uppnå det uppsatta målet.
  • Kundnöjdhet/kvalitet, att 60 procent (av alla tillfrågade länsinvånare) ska vara nöjda eller mycket nöjda med den allmänna kollektivtrafiken. Av resenärer i den allmänna kollektivtrafiken ska motsvarande siffra vara 70 procent.
  • Tillgänglighet, att fler med olika funktionsnedsättningar ska kunna resa med den allmänna kollektivtrafiken. Detta sker framförallt genom fler anpassade hållplatser och bytespunkter.
  • Miljö/hållbart samhälle, att all trafik inom den allmänna kollektivtrafiken körs med förnyelsebara drivmedel samt att energianvändningen per körd personkilometer minskat med minst 38 procent till år 2035 med år 2018 som basår.