Navigera till sidans huvudinnehåll
Stäng sök Stäng
Du måste ange ett sökord.
Sök

Regionalt trafikförsörjningsprogram i Jönköpings län 2012-2020


  • Kompetensförsörjning och sysselsättning
  • Social välfärd
  • Trafik och infrastruktur
  • Miljö, energi och klimat

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet handlar om hur kollektivtrafiken ska planeras på bästa sätt. Bra tillgång till kollektivtrafik har stor betydelse för tillväxt och välfärd. Kollektivtrafiken är viktigt för att vidga arbetsmarknadsregionerna. Jönköpings läns pendlingsmönster nu och i framtiden är därför centralt för utvecklingen av framtidens kollektivtrafikstråk. Det är Länstrafiken i Jönköpings län som ansvarar för att ta fram det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Syftet med trafikförsörjningsprogrammet är att fastställa mål med den regionala kollektivtrafiken. Utvärdering och förnyelse av programmet görs år 2020.

Mål

Kollektivtrafiken ska erbjuda invånarna i Jönköpings län goda kommunikationer till och från orter inom länet, men också till angränsande län. Syftet är att underlätta resande till arbete, studier, offentlig och privat service samt fritid.

Fem centrala målsättningar fastläggs som ska vara uppnådda till år 2025:

  • Resandemål: 60 procents resandeökning
  • Kundnöjdhet: 65 procent (av alla tillfrågade länsinvånare) ska vara nöjda eller mycket nöjda, 80 procent av resenärerna samt 92 procent av färdtjänst- och sjukresenärerna
  • Tillgänglighet för funktionsnedsatta: Fler ska kunna resa med allmän kollektivtrafik genom tillgänglighetshöjande åtgärder
  • Självfinansieringsgrad: Den upphandlade trafiken är självfinansierad till cirka 50 procent
  • Miljö och hållbart samhälle: All kollektivtrafik drivs med förnyelsebara drivmedel och trafikens totala energiförbrukning/km minskar med minst 20 procent.