Navigera till sidans huvudinnehåll

Strategiplan för äldreområdet

 • Social välfärd
 • Äldre

För kommunerna i länet och Region Jönköpings län finns en gemensam strategi- och handlingsplan inom äldreområdet. Strategi- och handlingsplanen beskriver övergripande perspektiv och framgångsfaktorer för lärande och erfarenhetsutbyte.

Det ska va' gott att leva - hela livet. Målsättningen är att Esther ska vara så aktiv som möjligt och när hon behöver god vård och omsorg så får hon det.

Strategiska utvecklingsområden för perioden 2018-2022 handlar om:

1. Förebyggande och hälsofrämjande insatser för att stödja och medverka till att fler friska år läggs till livet.

 • Bibehållande av hälsa genom främjande och förebyggande arbete
 • Våld i nära relationer utifrån den äldre målgruppens behov och förutsättningar.
 • Engagera civilsamhället och idéburna organisationer
 • Anhörigstöd

2. Vård- och omsorgsinsatser så som:

 • Trygg, säker och nära vård och omsorg
 • God vård och omsorg vid demenssjukdom
 • God rehabilitering efter stroke
 • Äldres psykiska ohälsa
 • God vård i livets slut
 • God läkemedelsanvändning