Meny Stäng
Sök

Strategi och handlingsplan- Äldre


 • Social välfärd
 • Äldre

För kommunerna i länet och Region Jönköpings län finns en gemensam strategi- och handlingsplan, Äldre. Strategi- och handlingsplanen beskriver övergripande perspektiv och framgångsfaktorer för lärande och erfarenhetsutbyte.

Handlingsplanen konkretiseras arbetet genom fyra perspektiv (BSC); medborgare och kund, process och produktion, lärande och förnyelse och ekonomi. För att uppnå vårt övergripande mål finns 11 identifierade framgångsfaktorer. Under strategi- och handlingsplanens period pågår förbättringsarbeten inom samtliga perspektiv genom framgångsfaktorerna:

 1. Hälsofrämjande arbete
 2. God läkemedelsanvändning
 3. God rehabilitering efter stroke
 4. God vård och omsorg vid psykisk ohälsa
 5. Sammanhållen vård och omsorg
 6. Struktur för ledning och styrning i samverkan
 7. Förebyggande arbetssätt genom användning av kvalitetsregister för systematiskt förbättringsarbete
 8. Genomsyrande salutogen kultur
 9. Motiverade och engagerade medarbetare
 10. Användning av teknik i vård och omsorg
 11. Dialog mellan huvudmän

Varje perspektiv består av ett antal framgångsfaktorer med tillhörande mål och aktiviteter, där utveckling och måluppfyllelse följs med hjälp av indikatorer som visar eller indikerar läget.

Genom att följa indikatorernas utveckling får vi en uppfattning om i vilken riktning respektive framgångsfaktor utvecklas. Indikatorerna samt framgångsfaktorerna ses inte som mål i sig utan som drivkrafter för att uppnå en förbättring och se nyttan för den enskilde individen i dess vardag.