Navigera till sidans huvudinnehåll

Strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län (folkhälsa) 2016-2025

 • Kompetensförsörjning och sysselsättning
 • Hälso- och sjukvård
 • Folkhälsa
 • Social välfärd
 • Kultur
 • Fritid
 • Trafik och infrastruktur
 • Miljö, energi och klimat
 • Boende
 • Lärande och utbildning
 • Alkoholprevention
 • Barns hälsa
 • Existentiell hälsa
 • Fysisk aktivitet
 • Hbtq
 • Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 • Kultur för hälsa
 • Narkotikaprevention
 • Ohälsosamma matvanor
 • Sexuell hälsa
 • Tobaksprevention
 • Äldres hälsa

För att förbättra länsinvånarnas förutsättningar för ett bra liv krävs strategiskt arbete, gemensamt fokus och kunskap om att hälsan är ojämlikt fördelad i befolkningen. Med detta som utgångspunkt har Region Jönköpings län tagit initiativ till en samverkansprocess med olika aktörer i länet.

Strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län gäller år 2016-2025

Strategin syftar till att integrera jämlik hälsa i politiska och verksamhetsnära beslut, stärka samverkan och samlärande för folkhälsoarbete samt rikta insatser till grupper i samhället med sämre förutsättningar till ett bra liv.

Framtagande och revidering av strategi och handlingsplan är en process i nära samverkan med länets kommuner, representanter från civilsamhället och länets övriga länsaktörer.

Handlingsplan jämlik hälsa 2022-2023 

Kopplad till strategin finns en handlingsplan. Handlingsplanens syfte är att minska skillnader i hälsa mellan olika grupper och områden. Detta görs i samverkan mellan olika aktörer i gemensamma aktiviteter vilka bidrar till att nå de övergripande målen i strategin. Handlingsplanen syftar även till att samtliga handlingsområden genomsyras av ett invånarperspektiv där invånarmedverkan och delaktighet eftersträvas.

Övergripande mål till 2025:

 • Livsvillkoren har förbättrats för alla invånare i Jönköpings län.
 • Skillnaderna i hälsa har minskat mellan olika grupper
 • Invånarna har förbättrade förutsättningar att själva främja sin hälsa

Strategin har tre strategiska mål och nio handlingsområden.

Strategiskt mål 1

Hållbara strukturer i styrning och ledning för en jämlik hälsa. Målet omfattar handlingsområdena Statistik och analys, Invånarmedverkan, Hälsoekonomi samt Forskning och förbättringsarbete.

Strategiskt mål 2

Stärkt samverkan och samlärande regionalt och lokalt. Där ingår handlingsområdet Samverkan och samlärande.

Strategiskt mål 3

Jämlik hälsa och bra livsvillkor genom hela livet. Där ingår handlingsområdena Barn, unga och unga vuxnas livsvillkor och hälsa, Försörjning och sysselsättning, Samhällsplanering och närmiljö samt Äldres hälsa och livsvillkor.

De nio handlingsområdena är: