Navigera till sidans huvudinnehåll

Strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län (folkhälsa) 2016-2025

 • Kompetensförsörjning och sysselsättning
 • Hälso- och sjukvård
 • Folkhälsa
 • Social välfärd
 • Kultur
 • Fritid
 • Trafik och infrastruktur
 • Miljö, energi och klimat
 • Boende
 • Lärande och utbildning
 • Alkoholprevention
 • Barns hälsa
 • Existentiell hälsa
 • Fysisk aktivitet
 • Hbtq
 • Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 • Kultur för hälsa
 • Narkotikaprevention
 • Ohälsosamma matvanor
 • Sexuell hälsa
 • Tobaksprevention
 • Äldres hälsa

För att förbättra länsinvånarnas förutsättningar för ett bra liv krävs strategiskt arbete, gemensamt fokus och kunskap om att hälsan är ojämlikt fördelad i befolkningen. Med detta som utgångspunkt har Region Jönköpings län tagit initiativ till en samverkansprocess med olika aktörer i länet.

Strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län gäller år 2016-2025

Strategin syftar till att integrera jämlik hälsa i politiska och verksamhetsnära beslut, stärka samverkan och samlärande för folkhälsoarbete samt rikta insatser till grupper i samhället med sämre förutsättningar till ett bra liv.

Framtagande och revidering av strategi och handlingsplan är en process i nära samverkan med länets kommuner, representanter från civilsamhället och länets övriga länsaktörer.

Handlingsplan jämlik hälsa 2022-2023 

Kopplad till strategin finns en handlingsplan. Handlingsplanens syfte är att minska skillnader i hälsa mellan olika grupper och områden. Detta görs i samverkan mellan olika aktörer i gemensamma aktiviteter vilka bidrar till att nå de övergripande målen i strategin. Handlingsplanen syftar även till att samtliga handlingsområden genomsyras av ett invånarperspektiv där invånarmedverkan och delaktighet eftersträvas.

Övergripande mål till 2025:

 • Livsvillkoren har förbättrats för alla invånare i Jönköpings län.
 • Skillnaderna i hälsa har minskat mellan olika grupper
 • Invånarna har förbättrade förutsättningar att själva främja sin hälsa

Strategin har tre strategiska mål och nio handlingsområden.

Strategiskt mål 1

Hållbara strukturer i styrning och ledning för en jämlik hälsa. Målet omfattar handlingsområdena Statistik och analys, Invånarmedverkan, Hälsoekonomi samt Forskning och förbättringsarbete.

Strategiskt mål 2

Stärkt samverkan och samlärande regionalt och lokalt. Där ingår handlingsområdet Samverkan och samlärande.

Strategiskt mål 3

Jämlik hälsa och bra livsvillkor genom hela livet. Där ingår handlingsområdena Barn, unga och unga vuxnas livsvillkor och hälsa, Försörjning och sysselsättning, Samhällsplanering och närmiljö samt Äldres hälsa och livsvillkor.

De nio handlingsområdena är:

För att leda utvecklingen mot en jämlik hälsa och social hållbarhet behövs
kunskap om hälsoläget, hälsans bestämningsfaktorer och dess fördelning i
befolkningen. Vidare behövs kunskap om befolkningens sammansättning på
länsnivå, kommun- och kommundelsnivå.


Syftet med handlingsområdet är att skapa och upprätthålla en bra struktur för
samverkan kring statistik, analys och undersökningar i Jönköpings län. Resultat
och publikationer ska finnas lättillgängliga för beslutsfattare och medarbetare
inom Region Jönköpings län, länets kommuner, länsövergripande organisationer
samt för länsbor.

Mål med aktiviteter finns i Handlingsplanen.

Invånarmedverkan handlar ytterst om demokrati och människors möjligheter att vara medbeslutande kring sitt eget liv. Att kunna påverka tillvaron, att ha makt över sin vardag och känna sig delaktig i samhället är en betydelsefull faktor för hälsan. För att uppnå en mer jämlik hälsa är det av stort värde att även involvera personer som annars har svårt att göra sin röst hörd i samhället. Insatser som utformas i samverkan mellan profession och de man är till för, är ofta effektivare och leder till större delaktighet och nöjdhet.

Syftet med handlingsområdet är att skapa förutsättningar för delaktighet, för både verksamheter i sina utvecklings- och förbättringsarbeten, och för invånaren att vara delaktig i projekt eller insatser som berör vardagsliv och hälsa.

Mål med aktiviteter finns i Handlingsplanen.

För att leda en strategisk utveckling mot social hållbarhet och en jämlik hälsa
behövs kunskap och samsyn, dels om det ekonomiska perspektivet på hållbar
utveckling, dels vad ojämlikhet och ohälsa kostar både ekonomiskt och i
mänskligt lidande. Vidare behövs kunskap och samsyn om etablering av hållbara strukturer och system för systematiska uppföljningar och hälsoekonomiska utvärderingar som visar på olika insatsers kostnadseffektivitet.

Syftet med handlingsområdet är att generera evidens som styrker värdet av
systematiska uppföljningar, följeforskningar och hälsoekonomiska utvärderingar
 visar på konkreta insatsers resultat och kostnadseffektivitet.

Mål med aktiviteter finns i Handlingsplanen.

Arbetet för en god och mer jämlik hälsa behöver i ännu större utsträckning
kombineras med systematiskt förbättringsarbete och forskning samt ske i
samskapande mellan de som berörs. Stöd i detta arbete finns på många håll i länet på t ex Kommunal utveckling, Jönköping Academy, Qulturum, Futurum och i kommunerna.

Syftet med detta handlingsområde är att forskning och förbättringsarbete
systematiskt bidrar till en god och mer jämlik hälsa för invånare i Jönköpings län. Detta innebär att förbättringsarbete och forskning integreras i arbetet för jämlik hälsa och att jämlikhetsperspektivet blir tydligt i de förbättringsarbeten och den forskning som genomförs.

Mål med aktiviteter finns i Handlingsplanen.

En grundförutsättning för ett fungerade folkhälsoarbete är en aktiv och
behovsinriktad samverkan mellan aktörer som Länsstyrelsen, Kommunal
utveckling, Region Jönköpings län, länets kommuner och civilsamhället.

Syftet med detta handlingsområde är att stödja former för en behovsstyrd
samverkan utifrån målet jämlik hälsa.

Mål med aktiviteter finns i Handlingsplanen.

Hälsosituationen för barn och unga i Sverige är i flera avseenden de bästa i
världen samtidigt finns relativt stora och i vissa fall växande skillnader i hälsa
mellan olika grupper i samhället. Att ge barn och unga en bra start i livet utifrån goda förutsättningar i samhället är en av de mest betydelsefulla vägarna mot social hållbarhet och minskade skillnader i hälsa. Mål och aktiviteter som beskrivs i detta handlingsområde är anpassade efter framtagna mål i den regionala ledningsstrukturen för barn och unga, Strategigrupp barn och unga, och har Barnkonventionen som grund.

Syftet med handlingsområdet är att stärka alla barn och ungdomars möjligheter till bästa hälsa. Samverkan mellan olika verksamheter som möter barn och unga är en förutsättning för att kunna tillgodose alla barns behov, såväl fysiskt, psykiskt och socialt som existentiellt. Aktiviteterna ska i största möjliga mån ske i dialog med dem vi är till för.

Mål med aktiviteter finns i Handlingsplanen.

Ekonomisk trygghet är en central faktor för ett bra liv och god hälsa. För att uppnå det strategiska målet jämlik hälsa och bra livsvillkor genom hela livet, krävs insatser som främjar livslångt lärande, självförsörjning och meningsfull
sysselsättning.

Syftet med handlingsområdet är att fler ska få möjlighet och förutsättningar för en meningsfull sysselsättning och självförsörjning. Aktiviteter ska i största möjliga mån ske i dialog med dem vi är till för.

Mål med aktiviteter finns i Handlingsplanen.

Samhällsplanering och närmiljö spelar en central roll för befolkningens hälsa och är en viktig utgångspunkt i arbetet för en jämlik hälsa. En hälsobefrämjande och stimulerande boendemiljö t.ex. naturupplevelser, trivsel, lek och rekreation och varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service, föreningsliv, fritids- och kulturaktiviteter kan bidra till grundläggande förutsättningar för hälsa och social hållbarhet med integration, trygghet och jämlikhet.

För att uppnå det strategiska målet jämlik hälsa och bra livsvillkor genom hela
livet, krävs insatser som främjar en hälsofrämjande, trygg och inkluderande
närmiljö och en samhällsplanering som bidrar ett bra liv i en attraktiv region.
Utvecklingsarbete inom samhällsplanering och närmiljö har gemensamma
utmaningar med andra områden, vilket förutsätter samverkan. Dessa finns
beskrivna i andra program och strategier, såsom; Regional utvecklingsstrategi
2020-2033 och framtagandet av en regional cykelstrategi. Länsstyrelsen
samordnar åtgärdsprogram för Hälsans miljömål, minskad klimatpåverkan samt Regional handlingsplan och åtgärdsprogram för grön infrastruktur.

Syftet med handlingsområdet är att i samverkan med berörda aktörer genomföra insatser inom samhällsplanering och närmiljö som bidrar till ett bra liv och jämlik hälsa i en attraktiv

Mål med aktiviteter finns i Handlingsplanen.

Statistik visar att befolkningen blir äldre och äldre, detta innebär nya utmaningar för samhället. För att möta utmaningarna och stärka äldres förutsättningar att stärka äldres förutsättningar att själv främja sin hälsa behövs ökad kunskap om äldres livsvillkor med fokus på hälsofrämjande insatser.


Aktiviteter som beskrivs i detta handlingsområde är anpassade efter framtagna
riktlinjer och mål i den regionala ledningsstrukturen för äldre, Strategigrupp
äldre.

Syftet med handlingsområdet är främja jämlik hälsa och goda livsvillkor för äldre och skapa förutsättningar för bästa platsen att åldras på. Det görs bland annat genom är att utveckla metoder och arbetssätt som underlättar för den äldre att själv förbättra och behålla sin hälsa. Det handlar också om att omsätta evidensbaserade verktyg och metoder för att nå genomslag. Aktiviteter ska i största möjliga mån ske i dialog med dem vi är till för.

Mål med aktiviteter finns i Handlingsplanen.