Navigera till sidans huvudinnehåll

Strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län (folkhälsa) 2016-2025

 • Kompetensförsörjning och sysselsättning
 • Hälso- och sjukvård
 • Folkhälsa
 • Social välfärd
 • Kultur
 • Fritid
 • Trafik och infrastruktur
 • Miljö, energi och klimat
 • Boende
 • Lärande och utbildning
 • Alkoholprevention
 • Barns hälsa
 • Existentiell hälsa
 • Fysisk aktivitet
 • Hbtq
 • Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 • Kultur för hälsa
 • Narkotikaprevention
 • Ohälsosamma matvanor
 • Sexuell hälsa
 • Tobaksprevention
 • Äldres hälsa

Strategin Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län skapar förutsättningar för invånarna i Jönköpings län att må bra och trivas med livet. För att alla invånare ska göra det måste beslut som fattas av politiker och i verksamheter som berör invånarna, utgå från att alla människor är unika och samtidigt jämlika. Strategin utgör en grund för samverkan och samlärande kring jämlik hälsa. Det handlar om ett aktivt folkhälsoarbete där många parter samarbetar kring olika insatser.

Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige och i Jönköpings län har blivit allt bättre samtidigt som hälsogapet mellan grupper i samhället är oförändrat eller ökar. Detta har gjort att folkhälsovetenskapen de senaste åren, både globalt och nationellt, har fokuserat på hur social hållbarhet, samhällsutveckling och jämlikhet i hälsa hör ihop.

Strategins övergripande mål till 2025:

 • Livsvillkoren har förbättrats för alla invånare i Jönköpings län.
 • Skillnaderna i hälsa har minskat mellan olika grupper.
 • Invånarna har förbättrade förutsättningar att själva främja sin hälsa.

Strategin har tre strategiska mål, kopplat till nio handlingsområden.

Strategiskt mål 1: Hållbara strukturer i styrning och ledning för en jämlik hälsa

 • Handlingsområde 1: Statistik och analys
 • Handlingsområde 2: Medborgarmedverkan
 • Handlingsområde 3: Hälso- och samhällsekonomi
 • Handlingsområde 4: Förbättringsarbete och forskning

Strategiskt mål 2: Stärkt samverkan och samlärande regionalt och lokalt

 • Handlingsområde 5: Samverkan och samlärande

Strategiskt mål 3: Jämlik hälsa och bra livsvillkor genom hela livet

 • Handlingsområde 6: Barn, unga och unga vuxnas livsvillkor och hälsa
 • Handlingsområde 7: Försörjning och sysselsättning
 • Handlingsområde 8: Samhällsplanering och närmiljö
 • Handlingsområde 9: Äldres livsvillkor och hälsa

Kopplat till strategin finns en handlingsplan för 2016-2017 som utgår från de nio handlingsområdena. Nya handlingsplaner tas fram till 2018 utifrån vad som uppnåtts tills dess.

Strategin har tagits fram på uppdrag av den politiska ledningen i Region Jönköpings län tillsammans med länets kommuner och andra aktörer. Den gäller år 2016-2025.

Gron prick – arbetet går bra, följer plan
Gul prick – arbetet går framåt men har förseningar eller hanterbara problem
Rod prick – inga framsteg, riskerar att inte uppfylla målen