Utvecklingi Jönköpings län

Meny Stäng
Sök

Foto:

Fjärrundervisning

Genom fjärrundervisning kan eleverna få ökad tillgång till modersmål och studiehandledning. Samverkan görs i språk där det i en kommun finns få elever och där lärarbrist råder.

Genom samverkan kan också säkerställas att modersmål kan ges till alla som har rätt till detta inom ett geografiskt område.

  • Kartlägga elevers språkbehov i de deltagande kommunerna
  • Kartlägga lärarresurser inom modersmål och studiehandledning i länets kommuner.
  • Undersöka vilka logistiksystem som finns och föreslå lämpligt.
  • Planera, dimensionera och genomföra utbildning för modersmålslärare och studiehandledare och pedagoger i teknik och pedagogik/didaktik.
  • Säkerställa att samarbetet sker i enlighet med gällande lagstiftning.
  • Ta ställning till vilken teknik som krävs för att kunna genomföra undervisning.
  • Schemaläggning och samordning av undervisningen över kommungränser. Efter att förstudiens kartläggning och förslag på fortsatt arbete påbörjas samverkan på entreprenad mellan kommunerna i länet.

Varför gör vi det här?

Syftet är att genom samverkan på entreprenad mellan länets kommuner i fjärrundervisning i modersmål och särskilt stöd i form av studiehandledning på modersmålet erbjuda den undervisning som elever har behov av och rätt till enligt skollagen (2010:800)

Målgrupp

Elever och modersmålslärare.

Resultatmål

Öka förutsättningarna att ge elever utbildning enligt skollagen. Ökad tillgång av lärare med rätt modersmål och ämneskunskaper Öka förutsättningarna för elever att nå kunskapsmål och värdegrundmål enligt skollagen Höja personalens och elevernas digitala kompetens Utveckla pedagogiska/didaktiska metoder för fjärrundervisning. Utveckla användandet av digitala läromedel för att skapa en större variation i undervisningen. Öka förutsättningarna för en likvärdig utbildning oavsett elevens modersmål.

Hur påverkas länet?

Genom samverkan erbjuda elever med annat modersmål den undervisning som de har behov och rätt till.