Navigera till sidans huvudinnehåll

Nya stambanor

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning
  • Företagsutveckling
  • Innovation
  • Lärande och utbildning
  • Forskning
  • Entreprenörskap
  • Höghastighetsjärnväg
  • Jönköpings kommun
  • Tranås kommun
  • Värnamo kommun

Jönköpings kommun arbetar sedan flera år för ett förverkligande av nya stambanor för höghastighetståg via Jönköping med ett central stationsläge vid Södra Munksjön och med god uppkoppling till befintlig infrastruktur.

Ett kontinuerligt arbete bedrivs tillsammans med Sverigeförhandlingen, Trafikverket och Region Jönköpings län för att förverkliga järnvägsbygget. År 2017 förmodas förhandlingen vara avklarad och kopplat till detta pågår även utredningsarbetet med Trafikverket som förmodas vara avklarat 2017/2018. Parallellt med detta pågår ett stadsutvecklingsprojekt vid Södra Munksjön.

Varför gör vi det här?

Arbetet syftar till att Jönköping och dess omland skall få en bättre nationell och regional uppkoppling. Genom de nya höghastighetsjärnvägarna kortas restidsavstånden och Jönköpings arbetsmarknadsregion ges förutsättningar att utvidgas. En förstorad arbetsmarknadsregion förväntas bl.a. bidra till: Förnyelse och innovation, större arbetsmarknad, bättre kompetensförsörjning, ökad sysselsättningsgrad, utbud av service och kultur, specialisering, ökad produktivitet För att förverkliga den potential som höghastighetsjärnvägen ger krävs en god stadsplanering. För att ytterligare förstärka tillväxten krävs en god regional uppkoppling vad gäller infrastruktur och dess trafikering.

Målgrupp

De grupper som primärt antas nyttja möjligheten till pendling är högutbildade inom kunskapsintensiva branscher. Det beror framförallt på att det finns mer variation i deras arbetsmarknadsstrukturer. Jönköpings kommun förväntas växa med cirka 4 000 personer som en direkt effekt av höghastighetsbanan fram till 2035. Detta innebär att cirka 1 800 arbetstillfällen förväntas skapas som ett resultat av befolkningstillväxten. Till detta tillkommer även regionala effekter på befolkning och arbetstillfällen.

Resultatmål

Den övergripande målsättningen är att höghastighetsbanorna ska bidra till en bättre tillgänglighet som i sin tur leder till en förstorad arbetsmarknadsregion. Målsättningen är att höghastighetsbanan mellan Stockholm-Göteborg/Malmö ska vara på plats senast år 2035. Avseende Götalandsbanan (Stockholm–Göteborg) är målsättningen att denna ska vara på plats år 2031. Som en konsekvens av höghastighetsjärnvägen är målsättningen att utveckla Södra Munksjön från dagens industriområde till en ny stadsdel med plats för boende, service, kultur och näringsliv.

Hur påverkas länet?

En förstorad arbetsmarknadsregion med ett starkt regioncentrum ger möjlighet för orter och kommuner utanför regioncentrat att utvecklas.