Navigera till sidans huvudinnehåll

Industriteknik BAS med yrkesintroduktion

  • Kompetensförsörjning och sysselsättning
  • Länsövergripande

Projektet är en vidareutveckling av INGJUTA med den skillnaden att samtliga deltagare startar med en 10 – 15 veckor lång grundutbildning med fokus på industriella baskompetenser.

Därefter påbörjas en mera yrkesinriktad påbyggnadsutbildning under ytterligare 10 – 15 veckor.

Vidare implementerar vi en arbetsmodell med strategiskt handledarskap i företagen. Tillsammans med berörda branscher utveckla ett efterfrågestyrt utbildningsprogram, upphandla relevanta kunskapsleverantörer, skapa nätverk av praktikföretag och sätta samman en referensgrupp som säkerställer kvalitet och industriell relevans.

Dessa åtgärder bidrar till en relevant utbildning som kan uppfylla högt ställda krav/mål beträffande anställningsbarhet och anställning efter utbildningen.

Varför gör vi det här?

Skapa och implementera en individanpassad utbildning där deltagarnas dolda kompetenser kartläggs och tillvaratas genom validering och bättre matchning. En stor förändring mot tidigare är att vi flyttar fram den yrkesspecifika delen i utbildningen och istället börjar med en branschöverskridande grundutbildning. Om rekryteringsbehoven drastiskt försämras i en bransch behöver inte individen börja om på ruta ett, utan första delen av utbildningen kan återanvändas då den är branschöverskridande. Därmed kan vi mera flexibelt tillgodose olika branschers förändrade behov utgående från individens kunskap, färdighet och kompetens inom olika yrkesroller.

Målgrupp

Primära målgrupper är nyanlända, personer med nedsatt arbetsförmåga, personer med ofullständig skolgång samt regionens näringsliv med fokus på mindre och medelstora företag (SMF).

Resultatmål

Cirka 100 - 150 deltagare per år fördelat på 4 – 5 branscher, där minst 80 procent av deltagarna får jobb efter genomgången utbildning.

Hur påverkas länet?

Ökad integration och egenförsörjning hos utsatta grupper. Ett innovativt och konkurrenskraftigt näringsliv genom en förutsägbar och stabil tillgång till utbildad personal och en ökad mångfald i företagen avseende exempelvis etnicitet, kön och ålder, men framförallt också kring utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet.