Navigera till sidans huvudinnehåll

Jordbruksmarkens framtid

  • Miljö, energi och klimat
  • Hållbarhet
  • Länsövergripande

Projektet ”Jordbruksmarkens framtid” syftar till att stärka kunskapen om odlingslandskapets värde och de ekosystemtjänster den ger.

Målet är att ta fram ett landskapsunderlag och framtidsscenario som kan ligga till grund för diskussioner om framtida resurshushållande och livsmedelsproduktion, med hänsyn taget till det traditionella kretsloppet och det moderna lantbrukets utmaningar kring staden och på landsbygden.

Värdefull jordbruksmark exploateras när bostäder och infrastruktur ska byggas. På vissa håll växer den igen på grund av nedläggning av jordbruksföretag eller flytt av djur till andra mer produktiva marker. Den värdefulla jordbruksmarken är en viktig resurs som vi bör värna om. Särskilt med tanke på klimatförändringar som med största sannolikhet kommer kräva att vi i större omfattning behöver producera vår egen mat framöver.

Detta samverkansprojekt visar att det finns ett brett samhällsintresse för att vi brukar jordbruksmarken, hur vi brukar och har brukat den och inte minst hur vi kommer att bruka den.

Projektet för på ett nytt sätt samman skilda perspektiv; den aktive lantbrukarens, kulturmiljövården, offentlig naturvård och allmänna intressen som livsmedelsproduktion och krisberedskap.

Varför gör vi det här?

Syftet är att visa hur vi genom att minska exploatering och igenväxning av vår tillgängliga jordbruksmark kan utveckla ett rikt odlingslandskap, ökad biologisk mångfald och en stärkt livsmedelsförsörjning.

Målgrupp

I första hand politiker och tjänstemän som fattar beslut om översiktsplaner och detaljplaner, upphandlingar, landsbygdsutveckling m.m. I andra hand konsumenter som påverkar landskapet genom sina val i matbutiken.

Resultatmål

Målet är att ta fram ett landskapsunderlag för diskussioner om framtida resurshushållande, med hänsyn taget till det traditionella kretsloppet och det moderna lantbrukets utmaningar kring staden och på landsbygden.

Projektet ska ta fram framtidsscenarier för jordbruksmarken och kommer att vara ett viktigt inspel till den regionala livsmedelsstrategin samt ett komplement till det pågående klimat- och miljöarbetet.

Underlaget och scenarierna ska användas för att uppmärksamma hur viktig denna mark är och vad som händer om vi förstör den genom exploatering eller låter den växa igen. Förhoppningen är att detta kan ligga till grund för diskussioner kring en hållbar stadsutbyggnad och hantering av stadsnära jordbruksmark.

Underlaget ska också kunna användas vid Länsstyrelsens och kommunernas planering av konkreta åtgärder i landskapet för att t.ex. gynna grön infrastruktur.

Projektet kommer ta fram en animerad film och en storymap.

Hur påverkas länet?

Projektet arbetar med länet som fokus.