Navigera till sidans huvudinnehåll

Projekt Innovation Runway

  • Företagsutveckling
  • Innovation
  • Entreprenörskap
  • Länsövergripande

Projektet Innovation Runway är en extern innovationsresurs för företag i Jönköpings Län som vill inventera idéer, problem, möjligheter och teknologier för att skapa affärer och tillväxt.

Projektet tillhandahåller en extern innovationsresurs till regionens befintliga bolag så att de kan skapa fler innovationer, utvärdera dessa samt genomföra dem på ett effektivt sätt. Projektet är ett av de större beviljade strukturfondsprojekten i den nya programperioden. Exempel på vad vi erbjuder:

  • Innovationsstrategi – en enkel guide till hur ni kan arbeta aktivt med innovations- och utvecklingsfrågor
  • Öppen Innovation – olika metod för att hitta nya lösningar på utmaningar ni står inför, ett exempel är modellen Innovationsrace
  • Verifieringsprojekt – entreprenörer och affärsutvecklare identifierar och utvärderar de kommersiella möjligheterna med de idéer ni har på företaget.

Varför gör vi det här?

Projektets syfte är att skapa förnyelse och tillväxt genom att göra fler företagare i länet till serieentreprenörer och på så sätt återupprätta det entreprenörskap och den innovationskultur som har varit kännetecknande för länet. Syftet är att bygga upp en innovationsprocess som blir tillgänglig för länets företag och där fokus ligger på att stödja genomförandekraften och processen för att fånga upp idéer samt driva dem hela vägen till ett nytt företag alternativt ett nytt affärsområde. Syftet är också att skapa en samverkansplattform där innovationsaktörerna gemensamt kraftsamlar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att hjälpa företagen i deras innovationsprocesser.

Målgrupp

Projektets primära målgrupp är små- och medelstora företag (SMF) med särskilt fokus på de med 10-249 anställda, oavsett bransch. Projektet kommer att lägga stor vikt vid att få länets företag, som idag samarbetar i främst homogena konstellationer, att öppnas upp för ett ökat samarbete i mer heterogena konstellationer. Det innebär att särskilt fokus kommer att fästas vid att inkludera företag med olika branschbakgrund, kvinnliga företagsledare samt företagsledare med invandrarbakgrund.

Resultatmål

Antal som har kännedom om projektet och innovationsprocessen: 750 företag Antal uppföljningar på innovationsstrategin: 200 stycken Antal aktiviteter inom insatsområdet öppen innovationsprocess: 50 stycken Antal genomförda innovationsrace: 7 stycken Antal genomförda verifieringsprojekt: 25 stycken Kapitaltillförsel till verifierade projekt: 20 miljoner kr Antal kontakter i matchningsdatabas: >300 kontakter

Hur påverkas länet?

På sikt ser vi en ökad dynamik i näringslivet som genererar en sysselsättningsökning, innovativa företag som är mindre sårbara då de jobbar mer systematiskt och strukturerat i öppna och heterogena processer och då de förstår vikten av att hantera snabba förändringar på marknaden genom att bedriva innovation. Detta sammanfattar också väl hur projektet bidrar till både en hållbar regional tillväxt såväl som till Europa 2020 och den nationella strategin för tillväxt och ökad konkurrenskraft hos SMF.