Navigera till sidans huvudinnehåll

FoUrum - forskning och utveckling i kommunernas socialtjänst

  • Social välfärd
  • Länsövergripande

Kommunerna i länet har formaliserat ett samarbete när det gäller social välfärd. Verksamheten utgår från de frågeställningar och utvecklingsbehov som kommunerna i länet politiskt har bestämt att samverka kring när det gäller socialtjänstens område.

Exempel på verksamheter som drivs gemensamt i länet är barnahus, personliga ombud och familjehemsrekrytering. Den gemensamma driften av dessa verksamheter syftar till att korta kontaktvägar, öka samarbetet mellan olika huvudmän och en kvalitetssäkring för verksamheternas målgrupper, dvs. länets invånare.

Exempel på utvecklingsområden inom social välfärd är barn och unga som far illa eller är i behov av stöd, utsatta individer eller familjer ekonomiskt eller socialt, missbruk och beroende, äldrevård och äldreomsorg och utvecklingen av e-tjänster för socialtjänstens användare.

Vi har också ett särskilt uppdrag att utveckla stödet till personer med funktionsnedsättning och personer som står långt ifrån arbetsmarknad och utbildning, med andra ord social inkludering.

Varför gör vi det här?

Syftet med verksamheten är att systematiskt och regionalt bistå länets kommuner i att utveckla en forsknings- och evidensbaserad verksamhet inom socialtjänsten. Vidare ska vi på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt samordna kompetensutveckling, forskning och samordning av länsgemensamma verksamheter.

Målgrupp

Den främsta målgruppen för verksamheten och de insatser som görs är kommunernas medarbetare inom socialtjänst, medborgarförvaltning eller vård- och omsorgsförvaltning. Vi ska förenkla, effektivisera och förbättra förutsättningarna för medarbetare att utföra sitt arbete. Detta ska i sin tur gagna dem vi är till för – i förlängningen regionens alla invånare.

Resultatmål

Ökad kostnadseffektivitet genom samordning av kompetensutveckling, forskning och samordning av länsgemensamma verksamheter inom området.

Hur påverkas länet?

Kopplingen till målen i RUS finns i att Region Jönköpings län ska vara en attraktiv livsmiljö för människor, både unga och vuxna, oavsett funktion och behov. Alla människor ska ges möjlighet till utveckling utifrån sina behov och förutsättningar, oavsett om det gäller skola, fritid eller sysselsättning.